Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arviomuistio EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallisen täytäntöönpanon ja kuljetuksen tilaajavastuiden toteuttamisesta

Arviomuistio EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallisen täytäntöönpanon ja kuljetuksen tilaajavastuiden toteuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22062/2020

Svarstiden gick ut: 17.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö on syksyllä 2020 käynnistänyt yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa ja kuljetuksen tilaajavastuita käsittelevän säädöshakkeen. Työryhmän tekemän arviointityön pohjalta on laadittu nyt lausuttavana oleva arviomuistio. Arviomuistion tarkoituksena on muodostaa käsitys sidosryhmien näkemyksistä koskien säädöshankkeen etenemisvaihtoehtoja.
Bakgrund
EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinaosio julkaistiin 31.7.2020 Euroopan unionin virallisessa lehdessä aiemmin neuvotteluissa saavutetun yhteisymmärryksen mukaisesti. Kuljetuksen tilaajavastuita koskevat kirjaukset perustuvat hallitusohjelman Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi –osassa, liitteessä 4 kirjattuihin toimenpiteisiin 18 ja 19 (Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman toimeenpanoryhmä).

Kansallisesti säädöshanke alkoi 21.10.2020 ja tämän jälkeen hankkeeseen nimettiin kaksi työryhmää. Valmistelusta ja ylätyöryhmän työn vetämisestä on päävastuussa liikenne- ja viestintäministeriö ja hanke toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa heidän ollessaan vastuussa alatyöryhmän työn vetämisestä. Hanke valmistellaan avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa.

Tässä arviomuistiossa käydään läpi liikkuvuuspaketin sisältöä, tulevia muutoksia sekä arvioidaan kansallisen lainsäädännön muutostarpeita. Lisäksi arviomuistiossa arvioidaan kuljetuksen tilaajavastuita koskevien hallitusohjelmakirjausten täytäntöönpanoa. Arviomuistio on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön valmistelijoiden toimesta yhteistyössä viranomaisista koostuvan päätyöryhmän jäsenten kanssa.
Målsättningar
EU:n liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinaosion sääntelyn vuoksi on tarpeen tarkastella ja muuttaa kansallista lainsäädäntöä niiltä osin kuin lähetettyjen maantieliikenteen työntekijöitä koskevan direktiivin täytäntöönpano sitä vaatii ja niiltä osin kuin asetukset jättävät liikkumavaraa tai toisaalta antavat aihetta tarkistaa kansallista sääntelyä. Arviomuistiossa tarkastellaan myös hallitusohjelman harmaata taloutta koskevat kirjaukset, joiden mukaisesti kuljetuksen tilaajan vastuu ulotettaisiin ylikuormiin sekä ajo- ja lepoaikarikkomuksiin. Ajo- ja lepoaika-asetuksen mahdollistamat kansalliset poikkeukset käsitellään erikseen valtioneuvoston asetuksen 507/2018 muuttamisen yhteydessä. Alustava aikataulu asetuksen muuttamiselle on kevät 2021. 

Kansallisen lainsäädännön muutostarpeita tullaan arvioimaan työryhmätyössä ja sidosryhmiä kuullen. Työn aloitusta varten arviomuistioon on koottu erityisesti niitä kohtia, joissa kansallisen lainsäädännön tarkastelu on työryhmän arvion mukaan tarpeen. 
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa yllä mainitusta arviomuistiosta 17.1.2021 mennessä. Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat. Lausunnot ovat julkisia.

Hallituksen esitysluonnos on tarkoitus laittaa lausunnoille huhtikuussa 2021, jota ennen järjestetään sidosryhmille avoin kuulemistilaisuus. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2021 ja saattaa voimaan 1.1.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön 17.1.2021 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n -sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnon voi jättää myös vastaamalla pelkästään lausuntopalvelu.fi- sivuston kyselyosiossa esitettyihin teemakohtaisiin kysymyksiin tai osaan niistä.

Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Veli-Matti Syrjänen veli-matti.syrjanen@lvm.fi p. +35829 534 2124
Erityisasiantuntija Mari Starck mari.starck@lvm.fi p. +35829 534 2042
Erityisasiantuntija Elisa Vornanen elisa.vornanen@lvm.fi p. +35829 534 2054
Neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen paivi.kantanen@tem.fi p. +35829 504 8938
Sändlista:
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Suomen Yrittäjät    
Akava    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Kemianteollisuus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Metsäteollisuus    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Asiasanat

tavaraliikenne

palkka, työehdot, lähetetty työntekijä, palvelujen tarjonta, työsuojelu

liikenneala