Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till handlingsplan för bullerbekämpning vid järnvägar 2023–2028

Utkast till handlingsplan för bullerbekämpning vid järnvägar 2023–2028

Diarienummer för begäran om utlåtande: VÄYLÄ/3087/06.00.03/2023

Svarstiden går ut: 16.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Trafikledsverket utarbetar en handlingsplan för bullerbekämpning för det livligast trafikerade järnvägsnätet vart femte år. I handlingsplanen fastställs åtgärder med vilka Trafikledsverket strävar efter att minska exponeringen för buller längs järnvägsnätet under de kommande fem åren. I planen behandlas dessu-tom principer för bullerbekämpning, finansiering och andra utsikter, som sträcker sig över en längre tidsperiod. 
Bakgrund
Handlingsplanen har utarbetats för att uppfylla kraven i EU:s direktiv om omgivningsbuller och statsrådets förordning om handlingsplaner för bullerbekämpning. Denna handlingsplan är den fjärde handlingsplanen i enlighet med direktivet.

När handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas ska utlåtande om utkastet till plan begäras av kommunerna och de statliga tillsynsmyndigheterna, Transport- och kommunikationsverket och flygplatsoperatören och av andra som anges genom förordning av statsrådet. Alla andra ska i tillräckligt god tid ges tillfälle att bekanta sig med utkastet till plan och framföra sina åsikter om det.
 
Målsättningar
Syftet med handlingsplanen för bullerbekämpning är att bekämpa buller och dess effekter samt förebygga att bullret ökar i tysta områden. 
Bilagor:

Rautateiden_MTTS_2023_lausuntoluonnos_.docx - Luonnos rautateiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi 2023–2028

Rautateiden_MTTS_2023_lausuntoluonnos_SV.docx - Utkast till handlingsplan för bullerbekämpning vid järnvägar 2023–2028

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 16 juni 2023.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte skicka in utlåtandet separat med e-post eller post. För att lämna utlåtande behöver ni registrera er och logga in i utlåtande.fi.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Obs! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Se till att utlåtandet inte innehåller personuppgifter eller annat som hör till privatlivet.
 
Beredare
Mer information ges överinspektör Taiju Virtanen fornamn.efternamn@vayla.fi. 
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Finavia    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Helsingin kaupunki    
Hollolan kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Janakkalan kunta    
Järvenpään kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Keravan kaupunki    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Lahden kaupunki    
Lempäälän kunta    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Riihimäen kaupunki    
Tuusulan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valkeakosken kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Ämnesord

Handlingsplan för bullerbekämpning, Trafikledsverket , EU-bullerutredning

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma, Väylävirasto, EU-meluselvitys