Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Finlands grundrapport till FN:s övervakningsorgan för konventioner

Finlands grundrapport till FN:s övervakningsorgan för konventioner

Diarienummer för begäran om utlåtande: PC0TQ3UY-21

Svarstiden gick ut: 27.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Enligt de harmoniserade rapporteringsanvisningarna för periodisk rapportering om genomförandet av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter ska en konventionsstat avge en grundrapport som innehåller uppgifter bland annat om statens förvaltningsstruktur, domstolsväsende och rättssystem, grundlagen och för de mänskliga rättigheterna central lagstiftning, befolkningen, autonoma områden samt skyddet av de mänskliga rättigheterna och ramarna för främjandet av dem. I rapporten ska också presenteras central statistik.
 
Bakgrund
Finlands föregående grundrapport är från 1997. Grundrapporten kan uppdateras vid behov.
Målsättningar
Grundrapporten kan användas av samtliga konventionsstater. Den främjar en mera exakt precisering av innehållet i de periodiska fördragsvisa rapporterna om genomförandet av konventionerna om mänskliga rättigheter till att endast gälla frågor som omfattas av konventionens tillämpningsområde. 
Länkar:

http://www.ohchr.org - YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto - FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Bilagor:

Suomen perusraportti YKn sopimusvalvontaelimille.doc - Luonnos Suomen perusraportiksi YK:n sopimusvalvontaelimille (suomeksi) - Utkast till Finlands grundrapport till FN:s övervakningsorgan för konventioner

Raportointiohjeet ENG.doc - Raportointiohjeet (englanniksi) - Rapporteringsanvisningar (på engelska)

Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast den 27 november 2019.
 
Avsikten är att Finlands grundrapport ska lämnas till FN i slutet av året.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post:lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Lagstiftningsråd Päivi Rotola-Pukkila
Tfn. +358 295 351 922
E-post: paivi.rotola-pukkila@formin.fi
 
Högksolepraktikant Lisa Tihlman
Tfn. +358 295 350 574
E-post: lisa.tihlman@formin.fi
Sändlista:
Abilis-säätiö    
Akava    
Allianssi    
Amnesty International - Suomen osasto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic Frontier Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkkeensaajien keskusliitto    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Erik Castrén -instituutti ECI    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Fida International    
Fingo ry    
Finnwatch    
Fintiko Romano Forum    
Greenpeace    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Inarinsaamelaiset ry    
Jehovan todistajat    
Kirkon ulkomaanapu    
Kuluttajaliitto    
Kurdiliitto    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonto-liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maan ystävät    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Minority Rights Group Finland    
Monika-Naiset Liitto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Nuorisotutkimusseura    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset    
Plan Suomi    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti    
Pro-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Rauhanpuolustajat    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Samisoster    
Sateenkaariperheet    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministerö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen afgaanijärjestö    
Suomen afganistanilaisten järjestö KANUN ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen humanistiliitto    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Lähetysseura    
Suomen mielenterveysseura    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto    
Suomen ortodoksinen kirkko / Kirkollishallitus    
Suomen pakolaisapu    
Suomen PEN    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen saamelaisnuoret    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen tuomariliitto    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen World Vision    
Suomen YK-liitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto    
Suomen yrittäjät    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Trasek ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uskonnottomat Suomessa    
Uskot-foorumi    
Vailla vakinaista asuntoa    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain liitto    
WWF Suomi    
Yhden vanhemman perheiden liitto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Yritysvastuuverkosto FIBs    
Ämnesord

ihmisoikeudet

ihmisoikeussopimukset

määräaikaisraportit

YK