Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 17/41/2016

Svarstiden gick ut: 28.4.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Hallituksen 11.9.2015 hyväksymissä hallituksen maahanmuuttopoliittisissa toimenpiteissä todettiin eräänä kansallisena toimena se, että ulkomaalaiselle määrätyn maahantulokiellon rikkomuksen seuraamuksena tulisi olla mahdollisesti myös vankeusrangaistus kuten muissa Pohjoismaissa. Hallituksen 8.12.2015 julkistaman turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaan maahantulokiellon rikkomisesta säädetään seuraamukseksi vankeusrangaistus.

Maahantulokiellon rikkomisesta on voitava kussakin tapauksessa määrätä teon paheksuttavuutta eli vahingollisuutta tai vaarallisuutta vastaava rangaistus. Kiellon rikkomista koskevien rangaistussäännösten soveltamisala ja suhde toisiinsa on nykyisin jossakin määrin epäselvä. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää, että rangaistussäännökset ovat täsmällisinä ja tarkkarajaisina soveltamisalaltaan selkeitä. Huomioon on otettava myös se, että rikoslain uudistamisessa omaksutun keskittämisperiaatteen mukaan rikoksista, joista voidaan tuomita vankeusrangaistus, tulee pääsääntöisesti säätää rikoslaissa.

Luonnoksessa ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi uusi säännös maahantulokiellon rikkomisesta. Mainittuun rikokseen syyllistyisi se, joka tulee Suomeen, vaikka hänelle on määrätty maahantulokielto. Rangaistusasteikoksi säädettäisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta.

Valtionrajarikosta ja ulkomaalaisrikkomusta koskeviin rangaistussäännöksiin tehtäisiin muutokset, joiden perusteella maahantulokiellon rikkojaa ei enää voitaisi tuomita valtionrajarikoksesta, lievästä valtionrajarikoksesta tai ulkomaalaisrikkomuksesta.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 28.4.2017. 
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähetää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti (Yleistä, uuden rangaistussäännöksen säätäminen, uuden rangaistussäännöksen sisältö, rangaistusasteikko ja esityksen vaikutukset).

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.      
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. 02951 50176, sähköpostiosoite janne.kanerva@om.fi.

Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  
Sändlista:
Amnesty International – Suomen osasto ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Keskusrikospoliisi    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto    
Oikeusministeriö/oikeushallinto-osasto    
Pakolaisneuvonta ry    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Ulkoasiainministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto