Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta

Ehdotus valtioneuvoston periaatepäätökseksi kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/ 797/2021

Svarstiden gick ut: 3.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja Kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta. Kyberturvallisuuden kokonaistilan parantamista koskevaan tarpeeseen ovat vaikuttaneet yhteiskunnan toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset, jatkuvasti kehittyvät kyberturvallisuusuhkat, ICT-ympäristöjen kompleksisuuden lisääntyminen, sulautettujen ja perinteisten ICT-järjestelmien konvergenssi sekä kansallisessa toiminnassa havaitut kehittämiskohteet. Kyberturvallisuusuhkien realisoitumisen nähdään aiheuttavan myös entistä suurempia vaikutuksia vahvasti verkottuneeseen yhteiskuntaan. Yhteiskunta on yhä riippuvaisempi digitaalisesta toimintaympäristöstä, minkä vuoksi kyberturvallisuuden tulee olla sisäänrakennettuna kaikessa toiminnassa, prosesseissa ja järjestelmissä, joihin kohdistuu uhkatekijöitä.
Bakgrund
Pääministeri Sannan Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteita kansallisen kyberturvallisuuden kehittämisestä liittyen tilannekuvan parantamiseen, kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseen sekä kansallisen koordinaation tehostamiseen. Vuonna 2019 annetussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä Suomen kyberturvallisuusstrategiasta on tunnistettu tarve kansallisen kyberturvallisuuden kokonaistilan parantamiseksi. Strategian linjausten mukaisesti valmisteltu, yli hallituskausien ulottuva, kyberturvallisuuden kehittämisohjelma konkretisoi kyberturvallisuuden kansallisia linjauksia sekä selkeyttää kyberturvallisuuden hankkeiden, tutkimuksen ja kehittämisohjelmien kokonaiskuvaa.
Tätä kehittämisohjelmaa täydentävät liikenne- ja viestintäministeriön asettama yhteiskunnan kriittisten toimialojen tietoturvaa ja tietosuojaa selvittävän poikkihallinnollisen työryhmän työ ja Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030-hanke.
Kehittämisohjelman valmisteluun on osallistunut yli 80 eri organisaatiota. Kehittämisohjelman valmistelun yhteydessä järjestettyihin työpajoihin osallistuivat muun muassa elinkeinoelämä, kyberturvateollisuus, valtionhallinto, yliopistoja sekä eri järjestöjä.  
Målsättningar
Kehittämisohjelman tavoitteena on synnyttää suomalainen kyberturvallisuuden ekosysteemi ja parantaa koko yhteiskunnan tieto- ja kyberturvallisuutta. 
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy keskiviikkona 3.2.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi LVM pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä esitettyjen väliotsikoiden mukaisesti.  Lausunnon voivat antaa myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mainitut tahot.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätiedot: Kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen, rauli.paananen@lvm.fi, +35840 565 9060
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Accenture    
Bittium    
Business Finland    
Cinia    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
EK    
Elisa    
Energiavirasto    
Erillisverkot    
Ficom    
FISC    
F-Secure    
Fujitsu    
Granite Partners    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Inspecta Sertifiointi OY    
Insta    
Jyväskylän yliopisto    
KPMG    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maanpuolustuskoulutus    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Marttaliitto    
Microsoft    
MMM    
Naisten Valmiusliitto Ry    
Netox    
Nixu    
Oikeusrekisterikeskus    
OKM    
OM    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Pelastakaa Lapset Ry    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
SM    
SSH    
STM    
Suojelupoliisi    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Punainen Risti    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Telia    
TEM    
TIEKE    
TietoEVRY    
Tietosuojavaltuutettu    
TIVIA ry    
Tulli    
Turun yliopisto    
Turvallisuuskomitea    
UM    
Valtori    
Valvira    
VM    
VNK    
VTT