Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till föreskrifter: Beaktande av omständigheter som inverkat nedsättande på provprestationen i studentexamen

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa -määräysluonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-471-2019

Svarstiden gick ut: 6.3.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Eduskunta on hyväksynyt 12.2.2019 uuden lain ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Jos Tasavallan Presidentti vahvistaa uuden lain, on Ylioppilastutkintolautakunnan muutettava määräyksiään tutkinnon erityisjärjestelyistä ja hyvitysmenettelystä.

Lautakunta pyytää lausuntoanne 13.2.2019 päivätystä luonnoksesta Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa -määräyksistä. Tarkemmat perustelut muutoehdotuksille löytyvät liittenä olevasta perustelumuistiosta.

Määräykset astuisivat voimaan syksyn 2019 tutkintossa ja ne korvaisivat Ylioppilastutkintolautakunnan määräykset Sairauden, vamman tai puoltolauseen huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (26.8.2016), Kuulovamman huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (16.12.2016), Luku- ja kirjoitushäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa (16.12.2016) ja Vieraskieliset kokelaat - Ylioppilastutkintolautakunnan määräys rehtoreille ja opettajille (26.8.2016).

Ylioppilastutkintolautakunta pyytää toimittamaan lausunnot määräysluonnoksesta viimeistään 6.3.2019. 
Liitteet:

muistio-erityisjarjestelyt-13-2-2019.pdf - Luonnos 13.2.2019: Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa -muistio

maarays-erityisjarjestelyt-13-2-2019.pdf - Luonnos 13.2.2019: Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa -määräys

promemoria-specialarrangemang-13-2-2019.pdf - Utkast 13.2.2019: Promemoria - Hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen

foreskrifter-specialarrangemang-13-2-2019_utkast.pdf - Utkast 13.2.2019: Föreskrifterna för hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen

Jakelu:
Aikuislukioiden rehtorit (AIRE)    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Aivovammaliitto    
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Autismi- ja Aspergerliitto ry    
Celia    
Diabetesliitto    
Dysfasialasten tuki ry    
Epilepsialiitto    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
Finlands Svenska Handikappförbund    
Finlands Svenska Lärarförbund    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Kuuloliitto ry    
Mielenterveyden keskusliitto    
Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pro Lukio ry    
Suomen CP-liitto    
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen Mielenterveysseura    
Suomen Migreeniyhdistys ry    
Suomen opinto-ohjaajat – SOPO ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomi toisena kielenä -opettajat ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityiskoulujen Liitto ry