Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi polttoturpeen turvavarastoista ja siihen liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi polttoturpeen turvavarastoista ja siihen liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17538/2021

Svarstiden gick ut: 4.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki polttoturpeen turvavarastoista. Huoltovarmuuskeskus voisi lämmön huoltovarmuuden turvaamiseksi polttoainemarkkinoiden muutosten ja tuotanto-olosuhteiden vaihteluiden varalta sopia polttoturpeen toimittajan kanssa polttoturpeen turvavaraston perustamisesta ja ylläpitämisestä. Huoltovarmuuskeskus maksaisi turvavarastoinnista vuosittain huoltovarmuusrahaston varoista korvauksen, jonka enimmäistasoa korotettaisiin nykyiseen verrattuna. Turvavarastossa olevaa polttoturvetta saisi käyttää, jos Huoltovarmuuskeskus myöntää tähän luvan lämmön tuotannon turvaamiseksi alueella. Ehdotettu laki korvaisi voimassa olevan polttoturpeen turvavarastoista annetun lain (321/2007).

Esitystä täydentää luonnos polttoturpeen turvavarastointia koskevaksi asetukseksi, jossa tarkennettaisiin turvavarastointia koskevaa sääntelyä.
Målsättningar
Esityksen tarkoituksena on parantaa edellytyksiä ylläpitää polttoturpeen turvavarastointia koskevaa järjestelmää ylimenokauden ajan  lämmön tuotannon huoltovarmuuden turvaamiseksi häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Esityksen tavoitteena on myös ottaa huomioon markkinoiden kehitykseen liittyviä epävarmuuksia ja laajentaa perusteita, joiden täyttyessä turvavarastoja on mahdollista käyttää lämmön tuotannon turvaamiseksi. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että EU:n valtiontukisääntely ja perustuslaki otetaan sääntelyssä huomioon asianmukaisella tavalla.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 4.2.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Anja Liukko.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Sändlista:
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Koneyrittäjien Liitto ry    
Lapin ELY-keskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Turvetuottajat ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

polttoturve kasvuturve kuivike

huoltovarmuus