Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Tekniska krav på vajerfärjors styrlinor och andra anordningar som ersätter styrlinor samt om förfarandena för godkännande av sådana ersättande anordningar

Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Tekniska krav på vajerfärjors styrlinor och andra anordningar som ersätter styrlinor samt om förfarandena för godkännande av sådana ersättande anordningar

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/106399/03.04.01.00/2022

Svarstiden gick ut: 30.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om följande föreskriftutkast:
Föreskrift om tekniska krav på vajerfärjors styrlinor och andra anordningar som ersätter styrlinor samt om förfarandena för godkännande av sådana ersättande anordningar TRAFICOM/106399/03.04.01.00/2022
Bakgrund
Baserat på lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 6 § får Transport- och kommunikationsverket för att garantera säkerheten meddela behövliga föreskrifter om tekniska krav på vajerfärjors styrlinor och andra anordningar som ersätter styrlinor samt om förfarandena för godkännande av sådana ersättande anordningar.
 
Målsättningar
Hittills har verket beviljat tidsbegränsade godkännanden till enskilda vajerfärjor för anordningar som ersätter styrlinor. I och med föreskriften blir kraven tydligare och det blir möjligt att bevilja permanenta och systemspecifika godkännanden.
 
Föreskriften främjar aktörernas jämlikhet och säkerheten inom vajerfärjetrafik när det finns lika och omfattande föreskrifter om kraven på styrlinor eller anordningar som ersätter styrlinor.
Bilagor:

Määräys_FI.pdf - Määräysluonnos

Määräys_SV.pdf - Utkast till föreskrift

Perustelumuistio_FI.pdf - Perustelumuistio

Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftutkastet lämnas in senast 30 augusti 2022 kl. 16.15.
Avsikten är att föreskriften ska träda i kraft 09/2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in utlåtandet på adressen www.lausuntopalvelu.fi.
Observera att alla utlåtanden som lämnas är offentliga i sin helhet.
Utlåtandet kan också skickas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM
Beredare
Ytterligare information ger:
Sten Sundberg, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, sten.sundberg(at)traficom.fi, 029 534 6463
Matti Mämmi, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, matti.mammi(at)traficom.fi, 029 534 7334