Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till statsrådets förordning om välfärdsområdenas beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden

Utkast till statsrådets förordning om välfärdsområdenas beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22816/2022

Svarstiden gick ut: 3.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det bifogade utkastet till statsrådets förordning om välfärdsområdenas beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden.
Bakgrund
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 50 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) ett välfärdsområde ska i samråd med kommunerna inom sitt område och de andra välfärdsområdena i samarbetsområdet för social- och hälsovården genom beredskapsplaner och andra åtgärder i förväg skaffa sig beredskap inför störningssituationer och undantagsförhållanden.

Med avseende på denna beredskap ska välfärdsområdet se till att tjänsternas kontinuitet säkerställs även när de skaffas hos privata tjänsteproducenter.

Vad som i paragraf föreskrivs om välfärdsområden tillämpas också på HUS-sammanslutningen till den del den ordnar hälso- och sjukvård. Dessutom samordnar HUS-sammanslutningen inom Nylands område HUS-sammanslutningens och välfärdsområdenas beredskap i samverkan med välfärdsområdena och kommunerna i Nyland och med de andra välfärdsområdena i sitt samarbetsområde för social- och hälsovården.

Enligt 50 § 4 mom. i den lagen ska bestämmelser om beredskap för störningssituationer får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Bilagor:
Tidtabell
Social- och hälsovårdsministeriet begär er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 3 oktober 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen sänd utlåtandena senast den 3 oktober 2022 kl. 16.15. Sänd dem i första hand till tjänsten utlåtande.fi. I utlåtandet ska diarienumret VN/21909/2022 nämnas.

Alternativt kan ni lämna ert utlåtande genom att sända det till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi) och hänvisa till diarienumret VN/21909/2022.

Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtande kan lämnas om en eller flera punkter i förslaget.
Beredare
Ytterligare information ges vid behov:
specialsakkunnig Krista Lyyra (tfn växel 0295 163587 eller fornamn.efternamn@gov.fi)
specialsakkunnig Lasse Ilkka (tfn växel 0295 163714 eller fornamn.efternamn@gov.fi)
regeringsråd Erkki Papunen (tfn växel 0295 163298 eller fornamn.efternamn@gov.fi)
jurist Minnamari Pigg (tfn växel 0295 163477 eller fornamn.efternamn@gov.fi)
Sändlista:
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakso    
KYS    
Lappi    
Länsi-Uusimaa    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
OYS    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Päijät-Häme    
Satakunta    
Sisäministeriö    
Soste ry    
Suomen yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
TAYS    
Turun kaupunki    
TYKS    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Kerava    
Vantaan kaupunki