Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arbetsgruppens förslag till anvisningar för statsförvaltningens effektiva kommunikation

Arbetsgruppens förslag till anvisningar för statsförvaltningens effektiva kommunikation

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6152/2019

Svarstiden gick ut: 9.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Den arbetsgrupp som berett en uppdatering av anvisningarna om statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden har lämnat sitt förslag till statsrådets kansli. I förslaget till nya anvisningar för effektiv kommunikation fastställs principer och handlingssätt som gäller statsförvaltningens kommunikation i situationer som kräver effektiv kommunikation under normala förhållanden samt kommunikationen i störningssituationer och under undantagsförhållanden. Förslaget innehåller också anvisningar för kommunikativ beredskap och aktion i olika säkerhetssituationer.

Anvisningarna för effektiv kommunikation är avsedda för hela statsförvaltningen. Anvisningarna ska ligga till grund för och stödja organisationernas egna mer specifika kommunikationsanvisningar.

 
Bakgrund
Statsrådets kansli tillsatte i september 2018 en arbetsgrupp med uppgift att utreda till vilka delar de gällande anvisningarna om statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden från 2013 kräver revidering och att utarbeta ett förslag till uppdaterade anvisningar. Arbetsgruppens mandatperiod var 1.10.2018–13.9.2019.
 
I de nya anvisningarna skulle särskilt beaktas den kraftiga omvälvningen inom kommunikationens område, den växande betydelsen av strategisk kommunikation, informations- och kommunikationsteknikens utveckling samt nya sätt att använda media. Avsikten var också att de nya anvisningarna skulle behandla olika sätt att bereda sig på och reagera på snabba förändringar och hot av nya slag.
 
Målsättningar
Arbetsgruppens förslag sänds på remiss i september. Anvisningarna bearbetas och visualiseras utifrån remissyttrandena och färdigställs i november. Under slutet av året ordnas det utbildning kring de nya anvisningarna.
Bilagor:

Lausuntopyyntö1309.pdf - Lausuntopyyntö 13.9.2019 / Begäran om utlåtande 13.9.2019 (på finska)

VNK_20_19_ehdotus_tehostetun_viestinnän_ohjeeksi1309.pdf - Työryhmän ehdotus valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi / Arbetsgruppens förslag till anvisningar för statsförvaltningens effektiva kommunikation (på finska)

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande senast fredagen den 4 oktober 2019. Avsikten är att anvisningarna bearbetas och visualiseras utifrån utlåtandena och färdigställs i november. Senare i år ska det också ordnas utbildning kring de nya anvisningarna.
 
Beredare
Ledande kommunikationsexpert Jussi Toivanen (arbetsgruppens ordförande), statsrådets kansli, tfn 0295 160 141
Specialsakkunnig Kirsti Haimila (arbetsgruppens vice ordförande), försvarsministeriet, tfn 0295 140 122
Sändlista:
Akava    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan Pelastuslaitos    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon Pelastuslaitos    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FiCom Ry    
Fimea    
Finavia Oyj    
Finnpilot Pilotage    
Folktinget    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen poliisilaitos    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimien esikunta    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Julkisen alan tiedottajat ry    
Julkisen sanan neuvosto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kaakkois-Suomen rajavartiosto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun rajavartiosto    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keskusrikospoliisi    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kriisinhallintakeskus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin poliisilaitos    
Lapin rajavartiosto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Maavoimien esikunta    
Medialiitto    
Merivoimien esikunta    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeustoimittajat ry    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun poliisilaitos    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan rajavartiosto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Politiikan toimittajat ry    
ProCom ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus    
Puolustusvoimien tutkimuslaitos    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pääesikunta    
Päätoimittajien yhdistys ry    
Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry    
Raja- ja merivartiokoulu    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
SAK    
Sanomalehtien liitto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Akatemia    
Suomen Freelance-journalistit ry    
Suomen journalistiliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK ry    
Suomen punainen risti    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlahden merivartiosto    
Supo    
Säteilyturvakeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tullihallitus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnanvoudin virasto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vartiolentolaivue    
Viesti ry    
Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yleisradio    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Ålands polismyndighet    
Ämnesord

viestintä

Hallinto

kokonaisturvallisuus

varautuminen

disinformaatio