Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1009/03/2019

Svarstiden gick ut: 6.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta.
Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia (1249/2005) ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,00 eurosta 0,90 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2020 alusta.
 
Bakgrund
Lentoliikenteen valvontamaksua kannetaan valtiolle lentoturvallisuuden valvontaa ja ilmailun julkisia hallintotehtäviä varten. Valvontamaksu on tarkoitettu sellaisten ilmailuviranomaisen tehtävien rahoittamiseen, joita ei rahoiteta valtion talousarviosta ja joita ei voi maksuperustelain perusteella rahoittaa suoritemaksuilla. Tavoitteena on ollut, että maksutulot kattaisivat valvontatoiminnan menot.  
 
Lentoliikenteen matkustajamäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuodet. Vuonna 2018 matkustajamäärät Finavian kentillä olivat 10,1 % edellisvuotta suuremmat. Liikenne- ja viestintäviraston lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat kustannukset ovat olleet viime vuosina noin 10,5–11,5 miljoonaa euroa.  Kun tuotto on kasvanut, on kustannus-vastaavuus noussut korkeaksi ollen 123 prosenttia vuonna 2018.  Liikenne – ja viestintäviraston ennusteiden mukaan lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat kustannukset olisivat jatkossa noin 12 miljoonaa euroa vuodessa.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 6.9.2019.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
 
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Emmi Nykänen puhelin 050 311 2394.
 
Sändlista:
Board of Airline Representatives in Finland (Barif)    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kuluttajaliitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Nordic Regional Airlines Oy (Norra)    
Puolustusministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

lentoasema

Lentoliikenteen valvontamaksu