Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om konstaterande av i bygglagen avsedd behörighet hos fysiska personer inom byggande

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om konstaterande av i bygglagen avsedd behörighet hos fysiska personer inom byggande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23227/2021

Svarstiden gick ut: 31.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om konstaterande av i bygglagen avsedd behörighet hos fysiska personer inom byggande.
 
Propositionen är en bilag till bygglagen. I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag vars syfte är att innehålla bestämmelser om ett bemyndigat organ enligt bygglagen och om beviljande av intyg. I bygglagen finns bestämmelser om kompetenskraven för projekterare och arbetsledare. Enligt bygglagen kontrollerar byggnadstillsynsmyndigheten en persons kompetens i byggprojektet med ett intyg som utfärdats av ett bemyndigat organ.
 
Dessutom föreskrivs det i propositionen att ett bemyndigat organ eller miljöministeriet ska utfärda intyg om motsvarighet för utländska examina inom byggbranschen.

Bakgrund
I regeringsprogrammet ingår en reform av markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL). Propositionens projekt inleddes som en preliminär utredning av den expertgrupp som tillsattes 2.11.2021, genom vilken man senast 28.2.2022 kartlade nuläget för behörighetskraven för byggande, ramvillkoren för en eventuell ändring och bedömde eventuella alternativ för utveckling av regleringen.
 
För närvarande konstateras kompetensen av projekterarna och arbetsledarna för byggprojekt projektvis genom intyg och utredningar till byggnadstillsynsmyndigheterna. I och med propositionen visas de i bygglagen fastställda kompetenserna av projekterarna och arbetsledarna för byggnadstillsynsmyndigheterna genom ett intyg som utfärdats av ett bemyndigat organ.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att överföra utredningar om kompetensen hos sakkunniga inom byggande från byggnadstillsynen till ett bemyndigat organ. Organet ska på basis av utredningarna för viss tid bevilja en sakkunnig ett intyg för en projekterings- eller arbetsledningsuppgift som anges i bygglagen. Ett centralt mål med propositionen är att lätta på byggnadstillsynens administrativa arbete och göra verksamheten effektiv. Samtidigt förenhetligas konstaterandet av experternas kompetens för olika uppgifter och kompetensnivåer.
 
I lagförslaget föreskrivs det om ett bemyndigat organs förutsättningar och verksamhet samt om beviljande av intyg, intygens giltighetstid och det register som behövs. Dessutom föreskrivs det i propositionen att ett bemyndigat organ eller miljöministeriet ska utfärda intyg om motsvarighet för utländska examina inom byggbranschen.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena till miljöministeriet senast onsdagen 31.8.2022 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
För att underlätta behandlingen av utlåtandet ber miljöministeriet att utlåtandet delas upp enligt de mellanrubriker som anges i begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i Lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på Lausuntopalvelu.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Utlåtanden kan också ges av andra än de som nämns i sändlistan. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i Lausuntopalvelu.fi.
Beredare
Mer information fås av Kirsi Martinkauppi, chef för enheten för byggnader och byggande, kirsi.martinkauppi@gov.fi, tfn 0295 250 177 (på semester 18.7.-12.8.),
Pekka Virkamäki, lagstiftningsråd, enheten för byggnader och byggande, pekka.virkamaki@gov.fi, tfn 0295 250 073 och
Niko Kiiski, högskolepraktikant, enheten för byggnader och byggande, niko.kiiski@gov.fi, tfn 0295 250 464.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon rakennusvalvontavirasto    
Finavia Oyj    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin rakennusvalvontavirasto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Joensuun rakennusvalvontavirasto    
Jyväskylän rakennusvalvonta    
Kiinteistöliitto    
Kuopion rakennusvalvontavirasto    
Lahden rakennusvalvonta    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lappeenrannan rakennusvalvontavirasto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun rakennusvalvontavirasto    
Oulun yliopisto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA    
Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK RKL    
Rakennustarkastusyhdistys RTY    
Rakennusteollisuus RT    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
Rovaniemen rakennusvalvontavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Senaatti    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL    
SYKE    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä    
Tampereen rakennusvalvontavirasto    
Tampereen yliopisto    
Teräsrakenneyhdistys ry    
Tilastokeskus    
Turun hallinto-oikeus    
Turun rakennusvalvontavirasto    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vantaan rakennusvalvontavirasto    
Ämnesord

rakentaminen

ammattipätevyys

ammattipätevyydet

kelpoisuus

byggande

yrkeskompetens

yrkeskompetenser

behörighet