Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Senareläggning av ikraftträdandet för lagen om funktionshinderservice

Vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/19726/2023

Svarstiden gick ut: 11.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksi
 
Tausta
Uusi vammaispalvelulaki (675/2023) liitelakeineen hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023 ja vahvistettiin 14.4.2023. Lakien oli tarkoitus tulla voimaan 1.10.2023.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaispalvelulakia ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia sekä neljää niihin liittyvää lakia siten, että kaikkien lakien voimaantulo siirrettäisiin alkamaan 1.10.2024. Muutos mahdollistaisi vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisen erikseen annettavalla esityksellä ennen lakien voimaantuloa Petteri Orpon hallituksen ohjelman edellyttämällä tavalla siten, että vammaispalvelulaki säilyisi vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina. Tämä turvaisi yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut vammaisille henkilöille ja varmistaisi hyvinvointialueiden rahoitusperiaatteen toteutumisen.
 
Tavoitteet
Hallituksen esityksen tavoitteena olisi siirtää uuden vammaispalvelulain ja sen liitelakien voimaantuloa siten, että Petteri Orpon hallituksen ohjelman edellyttämä uuden vammaispalvelulain soveltamisalan muutosta koskeva erillinen hallituksen esitys ehditään valmistella virkatyönä yhdessä sidosryhmien kanssa ja käsitellä eduskunnassa. Myös esityksen vaikutukset on tärkeää arvioida valmistelun yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 3.7.-11.8.2023. Lausuntoaika on lainvalmistelun kiireellisyyden johdosta poikkeuksellisesti viisi ja puoli viikkoa. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnossa tulee mainita säädösvalmisteluhankkeen tunniste VN/19726/2023. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntokierrosta varten on käännetty ruotsiksi lausuntopyyntö kysymyksineen, esityksen pääasiallinen sisältö, keskeiset ehdotukset ja lakiesitys.
Valmistelijat
Ida Hakanen, hallitussihteeri, STM
Sirkka Sivula, lakimies, STM
Kaarina Tuokko, erityisasiantuntija, STM

Lisätietoja antavat

Lausunnon antamiseen liittyvät tekniset kysymykset: Eeva Kankaanpää, assistentti, STM
Sisällölliset kysymykset: Jaana Huhta, hallitusneuvos, STM, 3.7.-21.7.
etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Aivoliitto    
Autismiliitto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Folktinget    
Förfbundet De Utvecklingsstördas VÄL (FDUV) rf.    
Helsinki    
Hengityslaitepotilaat    
Heta-liitto ry    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö    
Kehitysvammaisten Tukiliitto    
Kehitysvammaliitto    
Kela    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto    
Kymenlaakso    
Kynnys ry    
Kårkulla samkommun    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit ry    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Muistiliitto ry    
Neuroliitto ry    
Näkövammaisten liitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Häme    
Saamelaiskäräjät    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (SAMS)    
Satakunta    
Sininauhaliitto    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
SOSTE - Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen senioriliike    
Super    
Talentia    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)/ Hengitystukiyksikkö /Waltteri Siirala    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaa-Kerava    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

vammaispalvelu

vammaiset henkilöt, vammaispalvelulaki, osallisuus, oikeusturva

personer med funktionsnedsättning, handikappservicelagen, delaktighet, rättsskydd