Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7918/2023

Svarstiden går ut: 5.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket.
Bakgrund
Den regeringsproposition som är under behandling baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2560 om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden, som trädde i kraft den 12 januari 2023 och börjar tillämpas stegvis. Förordningen hänför sig till en längre diskussion, särskilt på EU-nivå, om lika konkurrensvillkor och EU:s konkurrenskraft i förhållande till tredje länder. Genom EU-förordningen undanröjs den lucka i regleringen som finns i EU-lagstiftningen och ingrips i utländska subventioner som snedvrider konkurrensen och försämrar jämlika verksamhetsförutsättningar på den inre marknaden.

Genom propositionen utfärdas sådan kompletterande nationell reglering som behövs för att förtydliga myndigheternas skyldigheter enligt EU-förordningen och för att utse en behörig nationell myndighet. I propositionen föreslås det att lagen om Konkurrens- och konsumentverket ändras.

Det föreslås att lagen ändras så att Konkurrens- och konsumentverket ges befogenhet och skyldighet att på begäran av kommissionen, som svarar för genomförandet av förordningen, utföra inspektioner enligt förordningen i Finland och skyldighet att bistå kommissionen vid inspektioner som kommissionen utför i Finland. 

Dessutom föreslås det att lagen ändras så att den bemyndigar Konkurrens- och konsumentverket att fungera som nationell kontaktmyndighet i fråga om kommissionens begäran om information i situationer där kommissionen inte känner till rätt nationell aktör. Konkurrens- och konsumentverket bemyndigas också att trots sekretess få information enligt förordningen av andra nationella myndigheter och upphandlande enheter samt att förmedla informationen till kommissionen. 

Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.
Målsättningar
Målet är att utfärda kompletterande nationell lagstiftning för att säkerställa att bl.a. de nationella myndigheterna kan samarbeta med kommissionen i enlighet med förordningen och fullgöra de skyldigheter som anges i förordningen. 
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM015:00/2023 - Linkki TEM:n hankesivuille.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM015:00/2023 - Länk till arbets- och näringsministeriets projektsidor.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2560&from=FI - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/2560 sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2560&from=FI - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/2560 om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 5 juni 2023. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBSERVERA! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi.

Om ni inte har möjlighet att avge ert utlåtande i Utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo.tem@gov.fi. Vi ber er ange diarienumret VN/7918/2023 i utlåtandet.
Beredare
Mer information ges av regeringsrådet Virve Haapajärvi, +358 295 047 027, och specialsakkunnig Sanna Nyyssölä, +358 295 047 264.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi 
Sändlista:
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Hansel Oy    
Helsingin kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Markkinaoikeus    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pääomasijoittajat ry    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Väylävirasto    
Ämnesord

julkiset hankinnat

valtiontuki

yrityskaupat