Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Maksupalvelulain uudistaminen

Maksupalvelulain uudistaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 1/479/2016

Svarstiden gick ut: 28.4.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi maksupalvelulakia (MPL) ja eräitä muita lakeja. Ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön  uuden maksupalveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin (EU) 2015/2366 III ja IV osaston säännökset siltä osin kuin ne poikkeavat vanhan direktiivin 2007/64/EY vastaavista säännöksistä.

Direktiivi on pääosin täysharmonisointisäädös. Siltä osin kuin direktiivi edellyttää jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen täyttä yhdenmukaistamista eikä jätä kansallista liikkumavaraa, lausunnonantajia pyydetään esittämään käsityksensä pääasiassa siitä, vastaako ehdotettu kansallinen sääntely direktiivin vaatimuksia.
Linkit

http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1488950817792.html - Työryhmän mietintö

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1761863/Final+draft+RTS+on+SCA+and+CSC+under+PSD2+%28EBA-RTS-2017-02%29.pdf - Euroopan pankkiviranomaisen luonnos vahvaa tunnistamista ja viestintää koskeviksi teknisiksi sääntelystandardeiksi

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 28.4.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, puh. 02951 50224
sähköpostiosoite etunimi.t.sukunimi@om.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi . 
Sändlista:
Automatia Pankkiautomaatit Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eurocash Finland Oy    
Finanssialan Keskusliitto ry    
Finanssivalvonta    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajariitalautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Markkinaoikeus    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Nets Oy    
OP Ryhmä    
Paytrail Oyj    
S-Pankki Oy    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry, ASML    
Suomen Kuluttajaliitto ry    
Suomen matkatoimistoalan liitto ry – SMAL    
Suomen Pankki    
Suomen Yrittäjät ry    
Taloushallintoliitto ry    
Teleforum ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestinnän Keskusliitto ry    
Viestintävirasto    
Asiasanat

maksupalvelut, maksut, maksukortit, maksuvälineet, pankit, maksulaitokset, kuluttajansuoja, vahva tunnistaminen