Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lapsenhuoltolakiin liittyvien asetusten muutokset

Lapsenhuoltolakiin liittyvien asetusten muutokset

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5623/2019

Svarstiden gick ut: 25.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta (190/2019) tulee voimaan 1.12.2019. Tähän liittyen oikeusministeriössä on valmisteltu luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi lapsenhuoltolakia täydentävien kahden asetuksen muuttamisesta. Asetuksiin ehdotetaan tehtäväksi lainmuutoksista johtuvat tarpeelliset muutokset.

Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190190 - Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta (190/2019)

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190190 - Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (190/2019)

Liitteet:

Muistio_lapsenhuoltolakiin liittyvät asetukset.pdf - Muistio lapsenhuoltolakiin liittyvät asetukset

VN muutosasetus 556_1994 fi.pdf - Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

VN muutosasetus 342_2014 fi.pdf - Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

VN muutosasetus 556_1994 sv.pdf - Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vårdnad om barn och umgängesrätt

VN muutosasetus 342_2014 sv.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnadstvister i domstol

Tidtabell

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 25.10.2019.

Svarsanvisningar för mottagare

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevista asetusluonnoksista ja niitä koskevasta perustelumuistiosta.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköposti: etunimi.H.sukunimi@om.fi ja erityisasiantuntija Marja Reijonen, puh. 02951 50032, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta
lausuntopalvelu.om@om.fi.

Sändlista:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oulun kaupunki / Sosiaali- ja perhepalvelut    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Tampereen kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun hovioikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Väestörekisterikeskus    
Asiasanat

perheoikeus, lapsen huolto, oikeudenkäynti