Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Transport- och kommunikationsverket Traficoms radiofrekvensföreskrift 4

Begäran om utlåtande om Transport- och kommunikationsverket Traficoms radiofrekvensföreskrift 4

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/539111/03.04.05.00/2022

Svarstiden gick ut: 8.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtande om följande dokument:
 1) Transport- och kommunikationsverkets utkast till radiofrekvensföreskrift 4 AD/2022M
Bakgrund
Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4 gäller användning av radiofrekvenser. Syftet med den är att trygga  en rättvis tillgång till samt effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenserna. Föreskriften tillämpas inom radiofrekvensspektret 100 Hz - 400 GHz, och där bestäms om radiofrekvensernas, frekvensbandens och delbandens fördelning enligt olika användningsändamål (frekvensallokeringstabellen).  

Radiofrekvensföreskriften sätter i kraft både nationella frekvensbeslut och Europeiska kommissionens beslut om frekvensanvändningen. 

Denna begäran om utlåtande gäller begäran om utlåtande om radiofrekvensföreskrift 4AD/2022M från sommaren 2022. Utifrån utlåtandet som inkom föreslås följande tillägg:

Mobil radio
 
Information om att det är tillåtet att använda digital radio med kanalseparation på 12,5 kHz   har lagts till i anmärkningskolumnen för delbanden 457,500 - 458,100 MHz ja 467,500 - 468,100 MHz för mobil radio.
 
Målsättningar
Syftet med uppdatering av föreskrifterna är att främja en effektiv användning av radiofrekvenser samt att sätta i kraft nya europeiska beslut och rekommendationer om användningen av frekvenserna.
Länkar:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast den 8 december 2022 via utlåtande.fi. 
Svarsanvisningar för mottagare
Transport- och kommunikationsverket ber remissinstanserna yttra sig om tillägget till radiofrekvensföreskrift 4 som föreslås i denna begäran om utlåtande.
Beredare
Ytterligare information ger vid behov Tero Aulanko, tfn 0295 390 660. Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)traficom.fi.