Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bagäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande år 2023

Bagäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande år 2023

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22698/2022

Svarstiden gick ut: 1.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Studenternas hälsovårdsstiftelse har producerat studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande enligt 2 § om lag om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) i början av 1.1.2022. Med förordningen ska stärkas om mängden av hälsovårdsavgift för högskolestuderande år 2023 enligt lag om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019). Med förordingen ska stärkas också i vis tid mängden av avdröjsmålsavgift samt avgift för oanvänd mottagningstid.

Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om bifogat utkast till statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande år 2023. Det är också möjligt att kommentera den memorandum som bifogats.

Utlåtande kan lämnas alla intresserade.

 
 
 


 
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 1 noveber 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). För att kunna lämna ert utlåtande ska ni registrera er och logga in på webbplatsen lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtande kan lämnas alla intresserade.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare
Konsultativ tjänsteman Arja Ruponen (föredragande)
Jurist Titta Honkala (ytterligare upplysningar)
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi
 
Sändlista:
Kansaneläkelaitos    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö