Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringlagen

Begäran om utlåtande utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringlagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15072/2022

Svarstiden gick ut: 25.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen. Som bilaga finns också ett svenskspråkigt sammandrag av regeringspropositionen i fråga och lagförslagen på svenska.

Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande i ärendet.
Bakgrund
Regeringspropositionen har beretts som tjänstemannaberedning vid social- och hälsovårdsministeriet. Propositionen hänför sig till den skrivningen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som syftar till att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen. Propositionen hänvisar också till en skrivning i regeringsprogrammet enligt vilken en bindande minimidimensionering (0,7) för omsorgspersonalen i enheter med heldygnsomsorg ska slås fast. Syftet med de ändringar som föreslås i propositionen är att minska statens utgifter för läkemedelsersättningar, och med denna summa finansieras en del av kostnaderna för minimidimensioneringen.

I regeringens proposition föreslås ändringar i läkemedelslagen (395/1987) gällande utbyte av biologiska läkemedel på apotek. Dessutom föreslås det ändringar i sjukförsäkringslagen (1224/2004) gällande inkludering av biosimilarpreparat i referensprissystemet.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att sänka läkemedelsanvändarnas läkemedelskostnader och statens utgifter för läkemedelsersättning och på så sätt förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen och finansiera en del av kostnaderna för minimidimensioneringen av vårdpersonalen.  Åtgärdspaketet omfattar dessutom den regeringsproposition med förslag till lagstiftning som förbättrar kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen samt de förslag till ändring av förordningen som hänför sig till ovannämnda propositionen och genom vilka det bl.a. föreslås att läkemedelstaxan för receptbelagda läkemedel sänks.
Bilagor:

_ VN_15072_2022-STM-1 STM; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sair 3149509_1_1.PDF - STM; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (Finskspråkigt utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen)

_ VN_15072_2022-STM-1 SHM; Svenskspråkigt sammandrag av utkastet till regeringens proposition ti 3133246_1_1.PDF - SHM; Svenskspråkigt sammandrag av utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen (Ruotsinkielinen tiivistelmä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ja ehdotukset laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta)

_ VN_15072_2022-STM-1 STM; Lausuntopyyntö 30.9 3132952_6_1.PDF - Lausuntopyyntö

_ VN_15072_2022-STM-2 SHM; Begäran om utlåtande 30.9 3132980_6_1.PDF - Begäran om utlåtande

Tidtabell
Remisstiden är cirka 3,5 veckor. Utlåtanden kan lämnas fram till den 25 oktober 2022. Vi beaktar endast de utlåtanden som lämnats in inom den angivna tiden.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er ta ställning till hela propositionsutkastet i ert utlåtande.

Vi ber er särskilt ta ställning till om intervallet för utbyte av biologiska läkemedel bör vara enligt förslaget eller om det bör vara längre, till exempel sex månader. Vi ber er vänligen också motivera er ståndpunkt i utlåtandet.

Vi ber er att använda referenser STM061:00/2022 och VN/15072/2022 i utlåtandet. Vi ber er lämna ert utlåtande på finska eller svenska via tjänsten utlåtande.fi på https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d1139b23-f3ac-4cf2-9088-9f848f61854d&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f
Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi.

Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och/eller i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna). Begäran om utlåtande och materialet finns också på adressen www.stm.fi/lausuntopyynnot. (https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande)
 
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, tuija.metsavainio@gov.fi, tfn 029 516 3449 och Anne Hautala, specialsakkunnig, anne.hautala@gov.fi, tfn. 0295 163 703.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos (Kela)    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaupan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Magnum Medical Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oriola Oyj    
Orion Oyj    
PAM- Apteekkialan osasto ry    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Sairaala-apteekkarit    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Apteekkiyrittäjät ry    
Suomen Diabetesliitto ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen lääkerinnakkaistuojat ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Reumatologinen yhdistys    
Suomen Sairaanhoitajat ry    
Suomen Suolistosyöpäyhdistys    
Suomen Syöpäyhdistys    
Tamro Oyj    
Tehy ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveysteknologia ry Healthtech Finland    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård