Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, gruvlagen och kärnenergilagen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, gruvlagen och kärnenergilagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/884/2021

Svarstiden gick ut: 21.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Enligt propositionen ska lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (kemikaliesäkerhetslagen) ändras så att lagen kompletteras i fråga om att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2011/92 om bedömning av inverkan på miljön och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2012/18 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Ändringarna gäller bestämmelserna om att bevilja, delge och söka ändring i tillstånd enligt direktiven. Dessutom kommer det att göras vissa tekniska ändringar i lagen.
 
Vidare ska det i kärnenergilagen och gruvlagen fogas hänvisningsbestämmelser som gäller den nya bestämmelse om bedömning av gränsöverskridande miljökonsekvenser som föreslås i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
 
Målet är de ändrade bestämmelserna ska kunna träda i kraft i sin helhet under 2021.
Bakgrund
Behovet av ändring grundar sig på ett överträdelseförfarande som inletts av Europeiska kommissionen, varför den nationella lagstiftningen måste kompletteras. Ändringen hänför sig till förslaget till lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (RP 50/2021).
Länkar:
Bilagor:

HE kemikaaliturvallisuuslaki 100521.pdf -

RP utkast 21052021.pdf - Den svenskspråkiga propositionen (huvudsakligt innehåll och paragrafer) har tillagts den 21.5.2021.

RP utkast - motivering.pdf - OBS: motivering har tillagts den 15.6.2021.

Tidtabell
Arbets- och näringsministeriet ber instanserna i sändlistan lämna in eventuella utlåtanden senast den 21 juni 2021 på webbplatsen lausuntopalvelu.fi eller skriftligen på adressen Arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 STATSRÅDET eller kirjaamo@tem.fi. Den svenska begäran om utlåtande sänds så snart som möjligt, och remisstiden är längre till denna del. Vänligen ange diarienummer VN/884/2021 i utlåtandet.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av (e-post: fornamn.efternamn@tem.fi):
 
Beredningen av regeringspropositionen och kemikaliesäkerhetslagen: Tarja Virkkunen, ledande sakkunnig, tfn 0295 048 252
Gruvlagen: Tuula Manelius, regeringsråd, tfn 0295 064 909
Kärnenergilagen: Iida Huhtanen, specialsakkunnig, tfn 0295 047 436
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Fennovoima Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen palopäällystöliitto ry    
Suomen pelastusjohtajat ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen kaupan liitto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuuden Voima Oyj / Posiva Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ydinturvallisuusneuvottelukunta    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja kaasutekniikka ry    
Ämnesord

kemikaaliturvallisuus

ydinenergia

EU-direktiivi