Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas innan avtal om kommunikationstjänster ingås

Valtioneuvoston asetus ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25086/2020

Svarstiden gick ut: 1.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE98/2020vp) esitetään säädettäväksi uusi 106 a § ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista. Ennen sopimuksen tekemistä annettavista tiedoista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 
Tausta
Säädösehdotuksen taustalla on vuonna 2018 annettu direktiivi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (2018/1972, jäljempänä teledirektiivi). Teledirektiivi täytäntöönpannaan kansallisesti sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) annetun lain ja siihen liittyvien lakien muutoksella, hallituksen esityksellä HE 98/2020vp.
Mainitulla esityksellä ehdotetaan sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin lisättäväksi uusi 106 a §. Pykälä koskee ennen viestintäpalvelusopimusta annettavia tietoja 
 
pykälän 2 momentissa annetaan asetuksenantovaltuus valtioneuvostolle. Momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä teledirektiivin vaatimista, ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista.

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin edellä mainituista tietovaatimuksista. Direktiivin edellyttämiin tietovaatimuksiin kuuluu esimerkiksi viestintäpalveluiden hintatietoja, kuluttajan mahdollisuutta seurata saldoaan, korvaus- ja hyvitysmenettelyt, laatumuuttujat sekä palveluntarjoajan toimet tietoturvaloukkausten, -haavoittuvuuksien ja –uhkien ilmetessä. 

Luonnos asetukseksi on ollut myös sähköisen viestinnän palveluista annettavan lain muuttamista koskevan esityksen HE98/2020vp liitteenä.

 
Tavoitteet
Asetuksella säädettäisiin tarkemmin teledirektiivin (2018/1972) edellyttämistä, ennen viesintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista. Asetusluonnos liittyy hallituksen esitykseen HE98/2020vp.
Linkit
Liitteet:

Statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas innan avtal om kommunikationstjänster ingås.pdf - Statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas innan avtal om kommunikationstjänster ingås, utkast

Valtioneuvoston asetus_ennen_viestintäpalvelusopimuksen_tekoa_annettavista_tiedoista.pdf - Luonnos, Valtioneuvoston asetus ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista

VNA_muistio_ennen_viestintäpalvelusopimuksen_tekemistä_annettavista_tiedoista.pdf - Asetusmuistio, luonnos

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 1.12.2020. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä 
 
Valmistelijat
Lisätietoja: 

viestintäneuvos Emil Asp
emil.asp@lvm.fi 
0405099757
Jakelu:
Digita    
DNA    
Elisa    
Ficom    
Finnet-liitto    
KKV    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-konsumenterna    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Näkövammaisten liitto    
Oikeusministeriö    
Telia    
Traficom    
Vammaisfoorumi    
VANE    
Ålcom    
Asiasanat

viestintä

Kuluttajansuoja

sähköinen viestintä

viestintäpolitiikka

teleyritys

teledirektiivi