Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 5/41/2017

Svarstiden gick ut: 23.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi lakia oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (tietojärjestelmälaki). Lain soveltamisalaa koskevaan pykälään tehtäisiin muutos, jonka tarkoitus on selkeyttää lain soveltamisalaa. Lisäksi Oikeusrekisterikeskuksen mahdollisuuksia luovuttaa diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä diaaritietoja ja muita oikeudenkäynnin perustietoja tiedotusvälineille laajennettaisiin nykyisestä.
Bakgrund
Oikeusministeriö asetti 20 päivänä helmikuuta 2017 työryhmän valmistelemaan ehdotusta oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamiseksi. Työryhmän asettamispäätöksessä todettiin muun ohella, että on ilmennyt näkemyseroja myös siitä, kuuluvatko tuomioistuinten omat rekisterit lain soveltamisen piiriin ja miten esimerkiksi laissa olevat säännökset tietojen poistamisesta vaikuttavat tuomioistuinten oikeuteen käyttää oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään tallettamiaan tietoja niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Myöskään tietojen luovuttamista koskeva tietojärjestelmälain säännös ja sen suhde muuhun julkisuutta ja tietojen luovuttamista koskevaan lainsäädäntöön ei ole ollut riittävän selkeä.
Målsättningar
Tietojärjestelmälain soveltamisala tulee selkeyttää. Laista tulee käydä ilmi, ettei se koske esimerkiksi yksittäisen tuomioistuimen omaa asianhallintajärjestelmää eikä lailla ole vaikutuksia siihen, miten tuomioistuinten ja muiden oikeushallinnon viranomaisten asianhallintajärjestelmissä olevien tietojen tai asiakirjojen julkisuus määräytyy. Lisäksi Oikeusrekisterikeskuksen mahdollisuuksia vastata tiedotusvälineiden tekemiin, diaaritietoja koskeviin tietopyyntöihin laajennetaan siten, että Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä tietoja 10 vuoden ajalta ja hakea tietoja myös henkilön nimellä. Tämän muutoksen on tarkoitus vähentää tietopyynnöistä tuomioistuimille aiheutuvaa työtä ja parantaa tiedotusvälineiden mahdollisuuksia saada oikeudenkäyntejä koskevia tietoja.
Linkit

http://oikeusministerio.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-259-675-8 - Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 3/2018, Tietojärjestelmälain muuttaminen

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 23.3.2018.
Svarsanvisningar för mottagare

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Lausunnon antajia pyydetään ottamaan erityisesti kantaa siihen, pitävätkö he työryhmän esitystä tarkoituksenmukaisena siltä osin kuin siinä on ehdotettu, että Oikeusrekisterikeskuksen mahdollisuuksia vastata tiedotusvälineiden tekemiin, diaaritietoja koskeviin tietopyyntöihin laajennetaan nykyisestä. Lausunnon antajia pyydetään ottamaan kantaa myös työryhmän näkemykseen siitä, ettei tuomioistuinten pääsy toistensa asianhallintajärjestelmiin edellyttäisi lain muuttamista vaan olisi mahdollista oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 12 §:n perusteella.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta

Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

 Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen, tuula.paakkonen@om.fi, p. 02951 50082
Sändlista:
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Journalistiliitto/pj    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Tuusulan käräjäoikeus    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Asiasanat

Tuomioistuimet, Oikeusrekisterikeskus, Tietopyyntö