Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö koskien Norjassa sijaitsevan Davvi-tuulivoimahankkeen alueellisen kaavoitussuunnitelman vaikutustenarviointia

Lausuntopyyntö koskien Norjassa sijaitsevan Davvi-tuulivoimahankkeen alueellisen kaavoitussuunnitelman vaikutustenarviointia

Diarienummer för begäran om utlåtande: SYKE/2023/103

Svarstiden gick ut: 20.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Suomen ympäristökeskus (Syke) on vastaanottanut Norjan ympäristövirastolta (Miljødirektoratet) YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (E/ECE/1250, SopS 67/1997, Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen koskien Davvi-tuulivoimahankkeen alueellisen kaavoitussuunnitelman ympäristöarviointia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) ja lain viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen ja SEA-pöytäkirjan toimivaltainen viranomainen Suomessa.
Bakgrund
Grenselandet AS suunnittelee Davvi-tuulivoimapuiston rakentamista Pohjois-Norjaan Finnmarkiin tunturialueelle Lebesbyn kuntaan. Norja on ilmoittanut Suomelle hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistymisestä 28.8.2017. Tällöin yhtenä vaihtoehtoisena ratkaisuna oli sijoittaa voimajohto Suomen puolelle Utsjoelle, mutta sittemmin yhtiö on vetäytynyt Suomeen suunnitellun voimajohdon rakentamisesta. Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on järjestetty kuuleminen Suomessa 1.11.–8.12.2017. Ympäristöministeriö on ilmoittanut Norjalle Suomen osallistuvan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 19.1.2018.

Norjan energialakiin sekä kaavoitus- ja rakennuslakiin on ehdotettu tuulivoimalaitosten perustamista koskevaa muutosta, jonka mukaan muun muassa maankäyttöä olisi selvitettävä kaavoituksen kautta ennen luvan myöntämistä. Lebesbyn kunta on lakimuutosta koskevan ehdotuksen perusteella vaatinut, että hankkeelle laaditaan alueellinen kaavoitussuunnitelma, jossa määritellään tuulivoimalaitosta sekä tieliittymää ja sisäisiä teitä koskevat järjestelyt. Kaava-alue sijaitsee tunturitasangolla noin 50 kilometriä Lakselvista itään ja 30 kilometriä Adamselvista lounaaseen. Kaavoitussuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa yksikköteholtaan enintään 800 megawatin (MW) tuulivoimalaitoksen ja siihen liittyvän infrastruktuurin rakentaminen. Vuotuisen tuotannon arvioidaan olevan noin 3,4 terawattituntia (TWh). Kaava-alueelle on suunniteltu 60–160 tuuliturbiinia nimellisteholtaan 5–12 MW ja enimmäiskorkeudeltaan 200 metriä. Hankkeesta vastaava hakee liitäntää suunniteltuun uuteen 420 kV:n voimajohtoon välillä Skaidi–Adamselv. Hankkeen toteutuessa sillä saattaa olla vaikutuksia muun muassa maisemaan Suomen puolella.
Målsättningar
Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä kuulemisaineistosta 30.8.–12.10.2023 välisenä aikana. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä. Palautteen tulisi erityisesti keskittyä näkemyksiin todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä vaikutuksista Suomen kannalta ja kuulemisasiakirjojen sisällöstä.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 20.10.2023. Asiassa on annettu lisäaikaa palautteen antamiselle. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskukseen sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2023/103.

Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, etunimi.sukunimi@syke.fi.
Sändlista:
Fingrid Oyj    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lapin tutkimuslaitos Kevo    
Metsähallitus    
Paliskuntain yhdistys    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismuseo Siida    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Tenon kiinteistönomistajat ry    
Tenonlaakson yrittäjät ry    
Utsjoen kunta    
Asiasanat

Espoon sopimus