Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Puolustusministeriön lausuntopyyntö; Asevelvollisuuslain 118 §:n ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttaminen

Puolustusministeriön lausuntopyyntö; Asevelvollisuuslain 118 §:n ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/898/2021-PLM-3

Svarstiden gick ut: 21.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Puolustusministeriö asetti 11.9.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevien säännösten muutostarpeita. Työryhmän toimeksiannosta rajattiin pois sellainen asevelvollisuusjärjestelmän, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai kutsuntajärjestelmän laajempi kehittäminen, jota arvioidaan valtioneuvoston 5.3.2020 asettamassa parlamentaarisessa komiteassa.
 
Puolustusministeriö järjesti lausuntokierroksen työryhmän mietintöä koskien 24.3.2021 – 23.4.2021. Lausuntoa pyydettiin yhteensä 59:ltä eri taholta. Lausunto pyydettiin toimittamaan lausuntopalvelu.fi –palvelussa, jossa myös kaikki muutkin kuin lausuntopyynnön jakelussa olevat tahot saivat antaa lausunnon. Puolustusministeriö sai mietintöä koskien yhteensä 27 lausuntoa.
 
Lausuntopalautteen perusteella ilmeni tarve muuttaa lausuntokierroksella olleiden pykäläehdotusten lisäksi myös asevelvollisuudesta kieltäytymistä koskevaa asevelvollisuuslain 118 §:ää ja uutta palvelusmääräystä koskevaa siviilipalveluslain 79 §:ää. Mainitut muutosehdotukset eivät ole olleet mukana maalis-huhtikuussa lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta. Ehdotus asevelvollisuuslain 118 §:ksi on valmisteltu puolustusministeriössä ja ehdotus siviilipalveluslain 79 §:n muuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriössä.
 
Lakiehdotus siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta on tarkoitus sisällyttää liitelakina hallituksen esitykseen laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta. Siviilipalveluslain muuttaminen asevelvollisuuslain muuttamisen yhteydessä mahdollistaa lakien yhtäaikaisen voimaantulon. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 41, mistä syystä jatkovalmistelun aikana valmistelluista pykälämuutoksista pyydetään lausuntoja 21.9. mennessä.
 
Asevelvollisuuslain 118 §:n ja siviilipalveluslain 79 §:n muutoksien arvioidaan selkeyttävän nykyistä oikeustilaa. Muutoksien arvioidaan selventävän asevelvollisuudesta ja siviilipalveluksesta jo kertaalleen kieltäytyneiden ja tuomittujen asemaa. Lisäksi muutoksen arvioidaan säästävän tuomioistuinten, Puolustusvoimien ja Siviilipalveluskeskuksen resursseja.
 
Muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2022.
Målsättningar
Ehdotettujen muutosten tavoitteena on selventää asevelvollisuudesta ja siviilipalveluksesta kieltäytyneiden asemaa. Muutosten tarkoituksena on, ettei jo kertaalleen palveluksesta kieltäytymisestä tuomittuja määrättäisi enää uudelleen palvelukseen.
 
Asevelvollisuuslain 118 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että mikäli henkilön osalta on tehty syyttäjän toimesta asevelvollisuudesta kieltäytymisen osalta päätös syyttämättä jättämisestä tai syytteen peruuttamisesta sen johdosta, että henkilö on jo kertaalleen tuomittu lainvoimaisesti asevelvollisuudesta kieltäytymisestä, syyte on tuomioistuimessa lainvoimaisesti hylätty tai asevelvollisuudesta kieltäytymisestä tuomittu on suorittanut kokonaan vankeusrangaistuksen taikka vankeusrangaistus on rauennut, häntä ei enää määrättäisi suorittamaan asevelvollisuuttaan rauhan aikana.
 
Myös siviilipalveluslain 79 §:ää ehdotetaan muutettavaksi. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos siviilipalvelusvelvollinen on kieltäytynyt siviilipalveluksesta ja hänestä on tehty rikosilmoitus 74 §:ssä tarkoitetusta siviilipalveluksesta kieltäytymisestä, siviilipalvelusvelvollista ei enää määrättäisi suorittamaan siviilipalvelusvelvollisuuttaan rauhan aikana, jos rikosilmoitus on johtanut syyttämättäjättämispäätökseen tai syytteen peruuttamiseen sen johdosta, että henkilö on jo kertaalleen tuomittu lainvoimaisesti siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tai jos rikosilmoitus on johtanut syytteen hylkäämiseen lainvoimaisella tuomiolla.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 21.9.2021.

Lausuntoa pyydetään erityisesti muutosten vaikutuksista ja perustelujen riittävyydestä.
Svarsanvisningar för mottagare
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne asevelvollisuuslain 118 §:n ja siviilipalveluslain 79 §:n muutosehdotuksista. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi puolustusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asevelvollisuuslain muutoksesta antaa puolustusministeriössä hallitussihteeri Joona Lapinlampi (etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 02 9514 0033) ja siviilipalveluslain muutoksesta työ- ja elinkeinoministeriössä erityisasiantuntija Satu Ylikorpi (etunimi.sukunimi@tem.fi, puh. 02 9504 7238).
Sändlista:
Aseistakieltäytyjäliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Kutsunta-asiain keskuslautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sisäministeriö    
Siviilipalveluskeskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

asevelvollisuus

asepalvelus

siviilipalvelus