Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain ja rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain ja rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4213/2023

Svarstiden gick ut: 25.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain ja rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta.
Bakgrund

Rahoitusvakausvirasto on valtiovarainministeriön hallinnonalalle kuuluva virasto, joka toimii kansallisena kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisena. Virastolle säädettiin 8.7.2022 eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla annetulla lailla (666/2022) uusi tehtävä päivittäismaksamisen jatkuvuutta tur-vaavan huoltovarmuustilijärjestelmän ylläpitäjänä. Viraston uusi lakisääteinen tehtävä on edellyttänyt lisäresursseja virastossa sekä etenkin aiheuttanut merkittäviä järjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen liittyviä kustannuksia, mistä syystä viraston kokonaistoimintamenot ovat kohonneet. Voimassa olevan Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain mahdollistama hallintomaksujen enimmäismäärä ei riitä kattamaan viraston tulevia kustannustarpeita. Virastolle säädetyn uuden tehtävän toteuttamiseksi ja viraston toiminnan turvaamiseksi kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisena hallintomaksulain maksuperusteita olisi tarpeen korottaa tasolle, joka turvaisi viraston tehtävien hoitamisen edellyttämän rahoituksen myös tulevaisuudessa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettua lakia sekä rahoitusvakausviranomaisesta annettua lakia. Edellä mainitun hallintomaksujen enimmäismäärää koskevan muutoksen lisäksi muutoksia esitetään hallintomaksujen määräytymiseen yhteenliittymien osalta, yritysjärjestelytilanteiden sekä maksuvelvollisuuden päättymiseen liittyvien tilanteiden osalta.

Rahoitusvakausviranomaisesta annettuun lakiin esitetään lisättävän mahdollisuus hakea oikaisua viraston automaattisen päätöksenteon avulla annettuun päätökseen ja tehtäisiin muut tarvittavat muutokset, joilla huomioitaisiin hallintolakiin säädetyt automaattista asian ratkaisua koskevat uudet säännökset. Viraston ylijohtajan kelpoisuusvaatimuksia koskevaa sääntelyä esitetään selkeytettävän ja ylijohtajan kahden toimikauden rajoitus poistettavan. Lisäksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettuun lakiin ja rahoitusvakausviranomaisesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtävän muita teknisiä muutoksia sekä eräitä kriisinratkaisu- ja talletussuojadirektiivin täytäntöönpanoon liittyviä täsmennyksiä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Hallituksen esitysluonnos on laadittu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

Målsättningar
Tavoitteena on turvata Rahoitusvakausviraston toiminnan rahoitus pitkällä aikavälillä ottaen huomion virastolle lainsäädännössä vuonna 2022 osoitetut uudet tehtävät. Tavoitteena on myös tehdä muita soveltamiskäytännössä tarpeellisiksi havaittuja täsmennyksiä ja korjauksia sääntelyyn sekä yhdenmukaistaa viraston ylijohtajaa koskevaa sääntelyä valtion virkamieslain sääntelyn kanssa.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM019:00/2023 - Linkki VM:n hankesivulle

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM019:00/2023 - Länk till finansministeriets projektsidor

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141197 - Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta 1197/2014

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141197 - Lag om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet 1197/2014

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141195 - Laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141195 - Lag om myndigheten för finansiell stabilitet 1195/2014

Liitteet:
Tidtabell

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 25.6.2023.

Valtiovarainministeriö järjestää asiasta info- ja keskustelutilaisuuden 23.5.2023 klo 9.00-11.15. Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen seuraavan linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/833F4BF496E60990

Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/4213/2023.
Valmistelijat

Neuvotteleva virkamies Nina Santaharju, +358 295 530 320

Hallitussihteeri Iida Hauhia, +358 295 530 606

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.

Sändlista:
Aktia Pankki Oyj    
Alexandria Pankkiiriliike Oyj    
Alisa Pankki Oyj    
Arvopaperikeskus /Euroclear Finland    
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Danske Kiinnitysluottopankki Oyj    
Evli Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finlandia Group Oyj    
Front Capital Oy    
Gasum Portfolio Services Oy    
Handelsbanken Suomi    
Kuntarahoitus Oyj    
Lago Kapital Oy    
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj    
Nordea Pankki Suomi Oyj    
Oikeusministeriö    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Osuuskunta    
Pareto Securities Oy    
POP Pankkikeskus Osk.    
Rahoitusvakausvirasto    
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen    
S-Pankki Oyj    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Säästöpankkiliitto osk.    
UB Securities Oy    
Ålandsbanken Abp    
Asiasanat

rahoitusmarkkinat

sijoituspalveluyritys

talletussuoja

rahoitusvakaus

luottolaitokset

elvytys- ja kriisinratkaisu