Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till förslag till lag om ändring av lagen om stöd för anskaffning av fordon och för konvertering av fordon

Begäran om utlåtande om utkast till förslag till lag om ändring av lagen om stöd för anskaffning av fordon och för konvertering av fordon

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18327/2022

Svarstiden gick ut: 7.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
I denna proposition föreslås en ändring av lagen om stöd för anskaffning av fordon och för konvertering av fordon (1289/2021).

För närvarande tillämpas lagen på anskaffningsstöd för paketbilar som söks senast den 31 december 2022 och på anskaffningsstöd för lastbilar som söks senast den 31 mars 2023. Den nuvarande lagen är i kraft till den 31 december 2024.

Ministerarbetsgruppen för beredskap drog i april upp riktlinjer för helhetspaketet för en grön övergång 2022 och 2023. Som en del av paketet anvisades finansiering för åtgärder i färdplanen för fossilfria transporter. Enligt ministerarbetsgruppens beslut reserveras för anskaffningsstödet för paketbilar sammanlagt 4,5 miljoner euro och för anskaffningsstödet för lastbilar sammanlagt 4 miljoner euro tilläggsfinansiering 2022–2023. Riksdagen godkände anslagsbesluten för det innevarande kalenderåret som en del av den andra tilläggsbudgeten för 2022.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska målen för att minska utsläppen från trafiken och transporterna svara mot det nationella koldioxidneutrala målet, enligt vilket Finland ska vara klimatneutralt 2035. Enligt regeringsprogrammet ska Finland minst halvera utsläppen från trafiken före 2030 jämfört med 2005 års nivå.
 
Lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativ drivkraft och för konvertering av fordon till drift med alternativ drivkraft (1289/2021) trädde i kraft den 1 januari 2022. I lagen föreskrivs det om stöd enligt statsbudgeten för anskaffning, dvs. köp och långtidshyrning av ett fordon som drivs med en alternativ drivkraft samt för konvertering av ett fordon så att det fungerar med en alternativ drivkraft. Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaffning av en personbil som använder el som enda drivkraft, för anskaffning av en eldriven lastbil, en eldriven släpvagn eller en gasdriven lastbil och för anskaffning av en eldriven eller gasdriven paketbil. Konverteringsstöd kan beviljas för att konvertera ett fordon så att det fungerar med en alternativ drivkraft. Anskaffnings- och konverteringsstöd söks hos Transport- och kommunikationsverket.
Målsättningar
Målet är att göra det möjligt att ansöka om anskaffningsstöd för lastbil och anskaffningsstöd för paketbil i enlighet med de anslagsbeslut som fattats fram till utgången av 2024. Målet är att främja de nationella målen för förändringarna i fordonsbeståndet och till denna del möjliggöra minskade utsläpp från trafiken.

Syftet med anskaffningsstödet för lastbilar och anskaffningsstödet för paketbilar är att främja attraktionskraften hos och efterfrågan på eldrivna fordon och fordon som drivs med gas.

 
Länkar:

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20211289 - Lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM027:00/2022 - Lagstiftningsprojekt: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativ drivkraft och för konvertering av fordon till drift med alternativ drivkraft

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM027:00/2022 - Säädösvalmisteluhanke: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211289 - Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Bilagor:

Hallituksen_esitysluonnos.pdf - Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Utkast RP.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Tidtabell
Vänligen sänd ert utlåtande senast den 7 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
 Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi
Beredare
Specialsakkunnig Emmi Simonen, p. 0295 342 108, emmi.simonen@gov.fi
Överinspektör Pinja Oksanen, p. 0295 342 182, pinja.oksanen@gov.fi

 

Sändlista:
Autoalan Keskusliitto    
Autoalan tiedotuskeskus    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Etanoliautoilijat    
Gasum Oy    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus Luke    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen biokierto ja biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö