Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta / Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om en promemoria om utvecklingsbehoven i fråga om lagstiftningen om smittsamma sjukdomar

Lausuntopyyntö tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta / Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om en promemoria om utvecklingsbehoven i fråga om lagstiftningen om smittsamma sjukdomar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17836/2022

Svarstiden gick ut: 17.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja tartuntatautilainsäädännön kehittämistarpeita kuvaavasta muistiosta. STM on koonnut muistiossa yhteen eri toimijoiden ja -viranomaisten esittämiä tartuntatautilainsäädännön muutos- ja kehittämistarpeita. Tarkoituksena on, että muistio toimisi osaltaan tartuntatautilainsäädännön uudistuksen toimeenpanon tukena. Muistio keskittyy muutos- ja kehittämistarpeisiin, ei näiden ratkaisuihin. Muutos- ja kehitysehdotusten toteuttamiskelpoisuutta ei ole arvioitu vielä tässä vaiheessa. Muistio ei ole tyhjentävä ja esimerkiksi muuttuva kansainvälinen säädöspohja tullee luomaan uusia muutostarpeita tartuntatautilainsäädäntöön.
Lausunnossa pyydetään esittämään näkemyksiä muistioon koottujen lainsäädännön muutos- ja kehitysehdotusten perusteista sekä tarpeellisuudesta. Lausunnossa voi tuoda esiin myös sellaisia tartuntatautilainsäädännön kehittämis- ja muutosehdotuksia, joita muistiossa ei ole esitetty.

------------------------------------------------------------------

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om en promemoria som innehåller en beskrivning av behoven av att utveckla lagstiftningen om smittsamma sjukdomar. I promemorian har social- och hälsovårdsministeriet sammanställt de ändrings- och utvecklingsbehov som lagts fram av olika aktörer och myndigheter. Avsikten är att promemorian ska vara ett stöd för genomförandet av reformen av lagstiftningen om smittsamma sjukdomar. Promemorians fokus är på behoven av ändring och utveckling, inte på lösningar. Möjligheterna att genomföra ändrings- och utvecklingsförslagen har ännu inte bedömts i detta skede. Promemorian är inte uttömmande och till exempel den föränderliga internationella författningsgrunden lär skapa nya behov att ändra lagstiftningen om smittsamma sjukdomar.
I utlåtandet önskas synpunkter på de grunder för de utvecklingsförslag som finns sammanställda i promemorian och på hur nödvändiga utvecklingsförslagen är. I utlåtandet är det möjligt att föra fram även sådana utvecklings- och ändringsförslag angående lagstiftningen om smittsamma sjukdomar som inte finns i promemorian.


 
Bakgrund
Tartuntataudit aiheuttavat merkittävää sairastavuutta ja kuolleisuutta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tartuntatautiepidemiat saattavat häiritä vakavasti yhteiskunnan toimintaa. Kokemukset covid-19-pandemiasta ovat osoittaneet, että laajojen epidemioiden, jopa pandemioiden, uhka edellyttää tulevaisuudessa yhä parempaa kansallista ja kansainvälistä varautumista.
Vaikka covid-19-pandemia on toiminut tärkeänä laukaisijana tartuntatautilainsäädännön uudistamis- ja kehittämistarpeiden määrittelyn käynnistämisessä, on tartuntatautilainsäädäntöön ilmennyt muutostarpeita myös ennen pandemiaa. Tartuntatautien torjunnan toimintaympäristön muuttumisen ja tartuntatautilain soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella tartuntatautilainsäädännön laajempi uudistaminen on ajankohtainen.

---------------------------------------------------

Bakgrund

Smittsamma sjukdomar orsakar betydande sjuklighet och dödlighet både i Finland och ute i världen. Epidemier av smittsamma sjukdomar kan orsaka allvarliga störningar i samhället. Erfarenheterna av covid-19-pandemin har visat att hotet om omfattande epidemier, rentav pandemier, i framtiden kräver allt bättre beredskap på både nationell och internationell nivå.
Även om covid-19-pandemin har varit en viktig faktor bakom behovet att revidera och utveckla lagstiftningen om smittsamma sjukdomar, fanns det behov att ändra lagstiftningen även före pandemin. Med tanke på förändringarna i fråga om bekämpningen av smittsamma sjukdomar och de erfarenheter man har av tillämpningen av lagen om smittsamma sjukdomar är det nu aktuellt med en mer omfattande reform av lagstiftningen om smittsamma sjukdomar.


 
Målsättningar
Muistion tavoitteena on kuvata eri toimijoiden esittämiä tartuntatautilainsäädännön muutos- ja kehittämistarpeita tartuntatautilainsäädännön laajan uudistuksen toimeenpanon tueksi.
Muistiossa esitetyt ja yhteen kootut muutos- ja kehittämisehdotukset eivät ole STM:n näkemyksen mukaan välttämättä tarpeellisia tai ministeriön kannan mukaisia, mutta muistioon on haluttu koota mahdollisimman laajasti eri toimijoiden esittämät huomiot. Muutosehdotuksia ja niiden toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan myöhemmin tartuntatautilainsäädännön uudistamistyössä.
Muistiossa ei oteta kantaa siihen, onko jokin sääntely mahdollista toteuttaa ja millä edellytyksin.

---------------------------------------------

Mål

Syftet med promemorian är att ge en beskrivning av de olika aktörernas förslag till ändring och utveckling av lagstiftningen om smittsamma sjukdomar. Beskrivningen ska vara ett stöd för genomförandet av den omfattande reformen av lagstiftningen om smittsamma sjukdomar.
Alla de ändrings- och utvecklingsförslag ingår och behandlas i promemorian är enligt social- och hälsovårdsministeriet inte nödvändiga eller förenliga med ministeriets ståndpunkt, men avsikten har varit att i promemorian göra en bred sammanställning av många olika aktörers observationer. Under arbetet med att reformera lagstiftningen om smittsamma sjukdomar görs en bedömning av ändringsförslagen och hur genomförbara de är.
I promemorian tas inte ställning till om någon reglering är möjlig att genomföra eller vad regleringen förutsätter.


 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 17.3.2023 klo 16:15 mennessä Lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

------------------------------------------

Tidsfrist

Utlåtandet ska lämnas in senast den 17.3.2023 kl. 16.15 på webbplatsen Utlåtande.fi.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero (VN/17836/2022). Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.


-----------------------------------------

Svaranvisningar

Lämna in utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som finns/publiceras i tjänsten Utlåtande.fi. Ange diarienumret (VN/17836/2022) i utlåtandet. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.
För att kunna lämna utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.
 
Valmistelijat

Lisätietoja

Mirka-Tuulia Kuoksa, hallitussihteeri


--------------------------------------------

Mer information

Mirka-Tuulia Kuoksa, regeringssekreterare

 
Sändlista:
Ahvenanmaa    
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan HVA    
Etelä-Pohjanmaan HVA    
Etelä-Savon HVA    
Etelä-Suomen AVI    
Fimea    
Helsingin HVA    
HUS HVA    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Uusimaan HVA    
Jyväskylän kaupunki    
Kainuun HVA    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen HVA    
Keski-Pohjanmaan HVA    
Keski-Suomen HVA    
Keski-Uusimaan HVA    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson HVA    
Lapin AVI    
Lapin HVA    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounas-Suomen AVI    
Länsi-Suomen AVI    
Länsi-Uusimaan HVA    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan HVA    
Pohjanmaan HVA    
Pohjois-Karjalan HVA    
Pohjois-Pohjanmaan HVA    
Pohjois-Savon HVA    
Pohjois-Suomen AVI    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolusvoimat    
Päijät-Hämeen HVA    
Rajavartiolaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
SAK    
Satakunnan HVA    
Sisäministeriö    
STTK    
Suomen hammaslääkäriliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry    
Suomen lääkäriliitto    
Tampereen kaupunki    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
Terveydenhoitajaliitto Tehy ry    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Vaasan kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vantaan ja Keravan HVA    
Varsinais-Suomen HVA