Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1069/2018) muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1069/2018) muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10627/2022

Svarstiden gick ut: 19.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1069/2018) muuttamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2023.
Bakgrund
Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuosille 2021-2032 on linjattu, että valtio korottaa yksityistieavustusten avustusprosenttia ja että yksityisteiden lauttapaikkoja koskeva avustus on jatkossa vähintään 80 % todellisista käyttö- ja kunnossapitokustannuksista.
 
Tavanomaisissa tien parantamiskohteissa avustuksen enimmäismäärä on nykyään 50 prosenttia ja merkittävimmissä siltakohteissa ja muissa merkittävissä luonnonolosuhteiden aiheuttamissa yllättävissä korjauskohteissa enintään 75 prosenttia (4 § 2 mom.). Lauttapaikan ja vuosittain purettavan sillan osalta avustuksen enimmäismäärä on 80 prosenttia ja talvitien osalta enintään 65 prosenttia hyväksyttävistä todellisista käyttö- ja kunnossapitokustannuksista (6 §:n 1 mom.).
Målsättningar
Ehdotetaan muutettavaksi yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1069/2018) 4 §:n 2 momenttia sekä 6 §:n 1 ja 3 momenttia, joissa säädetään valtionavustusten avustusprosenteista rakentamiseen sekä erityiskohteille.
 
Ehdotuksen tavoitteena on kannustaa yksityisteiden parannuksiin niiden vuosittaista määrää lisäävästi. Enimmäisprosenttien korottamisella pyritään saamaan tiekuntien osakkaat aiempaa halukkaammiksi käynnistämään hankkeita ja maksamaan osansa panostuksista, ja siten saataisiin toteutukseen suurempi määrä yksityisteiden kuntoa parantavia ja korjausvelkaa vähentäviä hankkeita.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan 19.10.2022 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet--
>käyttöohjeet). Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne perustelumuistiosta ja asetusluonnoksesta. Ministeriö pyytää näkemyksiä erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
 
  1. Yleiset huomiot valtioneuvoston asetusluonnoksesta
  2. Minkä kohteiden enimmäisavustusprosentin korottamista voidaan pitää tärkeimpänä yksityistielaissa, valtakunnallisessa liikennejärjestelmä suunnitelmassa vuosille 2021-2032, ja vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa/lisätalousarvioehdotuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (ml. huoltovarmuuden ja kotimaisen puun saatavuuden varmistaminen sekä metsäteollisuuden ja energiatuotannon tarpeet)?
  3. Miten avustushakemuksia tulisi em. tavoitteiden valossa priorisoida, jos hakemuksia tulisi enemmän kuin on jaettavissa valtionavustusta?
  4. Esityksen tavoitteena on kannustaa yksityisteiden parannuksiin niiden vuosittaista määrää lisäävästi, sekä yksityisteiden korjausvelan vähentyminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Miten arvioitte avustusprosenttien korottamisen vaikuttavan toteutettavien hankkeiden ja korjausvelan määrään koko Suomen tasolla tai jollain tietyllä alueella? Mitä muita seikkoja kuin muistiossa esitetyt tulisi huomioida, jotta tavoitteet saavutettaisiin?
  5. Esityksen mukaan olisi tärkeää tunnistaa keskeisten toimintojen ja kuljetusketjujen kannalta ne yksityistiet, joiden kunnostamisella saavutetaan merkittävimmät vaikutukset. Miten tämä tunnistaminen ja kohdistaminen voitaisiin valtakunnallisesti mahdollisimman yhtenäisin perustein toteuttaa ja ottaa asetuksessa huomioon? Millaista valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa kohteiden kunnosta on saatavilla tunnistamisen tueksi?
                    
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa
 
neuvotteleva virkamies Susan Hindström, puh. 0295 342 104, susan.hindstrom@gov.fi
hallitussihteeri Eeva Ovaska, puh. 0295 342 113, eeva.ovaska@gov.fi 
Sändlista:
Bioenergia ry    
EK: Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Fintraffic    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Isännöintiliitto ry    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöliitto ry    
Koneyrittäjät ry    
Lapin ELY-keskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Metsähallitus    
Metsänomistajien liitto    
Metsäteho Oy    
Metsäteollisuus ry    
MTK: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Puolustusministeriö    
Ruokavirasto    
Sahateollisuus ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
SKAL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen omakotiliitto ry    
Suomen tieisännöitsijät ry    
Suomen tieyhdistys ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen yhteismetsät ry    
Suomen yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Teollisuusliitto    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö