Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Anvisning om öppethållning vid statliga myndigheter

Anvisning om öppethållning vid statliga myndigheter

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3611/2023

Svarstiden gick ut: 15.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet begär ert utlåtande om utkastet till anvisningen om öppethållning vid statliga myndigheter senast den 28 augusti 2023.


 
Bakgrund
Anvisningen om öppethållning vid statliga myndigheter gäller tillämpningen av de öppethållningsbestämmelser som trädde i kraft den 1 januari 2023.

De nya öppethållningsbestämmelserna finns i lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner (728/2021) och i statsrådets förordning om statliga myndigheters minimiöppethållning (1203/2022), som har utfärdats med stöd av lagen. 
Målsättningar
Syftet med anvisningen är att främja genomförandet av de nya öppethållningsbestämmelserna genom att förenhetliga tolkningen av bestämmelserna.

Syftet med reformen av öppethållningen är att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa möjligheterna till kundbesök och telefonservice (personlig service) vid de statliga myndigheterna. Det nya regelverket möjliggör olika öppettider för de statliga myndigheterna och en smidig utveckling av statens serviceverksamhet.

 
Länkar:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210728 - Laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista (728/2021)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2022/20221203 - Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten vähimmäisaukiolosta (1203/2022)

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/20210728 - Lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner (728/2021)

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2022/20221203 - Statsrådets förordning om statliga myndigheters minimiöppethållning (1203/2022)

Bilagor:

Ohje_LUONNOS 2023 06 02.docx - Ohjeluonnos

Ohje_LUONNOS 2023 05 29.docx_ld_SV.docx - Anvisning om öppethållnig vid statliga myndigheter

Tidtabell
De skriftliga utlåtandena ska vänligen lämnas in via tjänsten Utlåtande.fi senast den 28 augusti 2023. 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten Utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtanden kan också lämnas in av andra än de som nämns i sändlistan.
 
Beredare
Elina Isoksela, lagstiftningsråd, fornamn.efternamn(at)gov.fi, tfn +358 295 530 116


 
Sändlista:
Allianssi    
Ammattiliitto Pro    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen rajavartiosto    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun rajavartiosto    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin rajavartiosto    
Lapin työ- ja elinkeinokeskus    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Museovirasto    
Niuvanniemen sairaala    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun käräjäoikeus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan rajavartiosto    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Raja- ja merivartiokoulu    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Ruokavirasto    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saavutettavuuskirjasto Celia    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suojelupoliisi    
Suomalais-Venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomenlahden merivartiosto    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan työ- ja elinkeinokeskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valteri-koulu    
Valtiokonttori    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitt ry VALLI    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Varastokirjasto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Vartiolentolaivue    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

palvelujen saatavuus

Aukiolo

Valtion viranomainen