Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tupakoinnin järjestäminen vankiloissa

Tupakoinnin järjestäminen vankiloissa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14603/2019

Svarstiden gick ut: 17.4.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Vangeista suurin osa tupakoi. Esimerkiksi vuonna 2010 valmistuneen raportin Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve (Joukamaa ym.) mukaan tuolloin yli 80 prosenttia tutkituista rikosseuraamusasiakkaista ilmoitti tupakoivansa.

Vankien tupakointi on aiemmin järjestetty siten, että tupakointi on ollut mahdollista vankien selleissä ja ulkotiloissa. Yleisissä tiloissa ei ole saanut tupakoida. Vuonna 2015 tuli voimaan vankeuslain (767/2005) 7 luvun 6 a §, jonka nojalla tupakointi vankien asuintiloissa voidaan kieltää. Tupakkalaki (549/2016) puolestaan on uudistettu kokonaisuudessaan vuonna 2016. Nykyisiin tupakointijärjestelyihin liittyy useita ongelmia. 

Oheisessa muistiossa arvioidaan vankien tupakoinnin järjestämisessä mahdollisia vaihtoehtoja. Muistion ja siitä saatavan lausuntopalautteen nojalla valmistellaan säännösten muutosehdotukset. 
Bakgrund
Vankeuslain 7 luvun 6 a §:n nojalla tupakointi vankien asuintiloissa voidaan kieltää. Jos tupakointi kielletään vankien asuintiloissa, vangeille tulee järjestää mahdollisuus tupakointiin erityisesti tupakointiin varatuissa tiloissa tai muulla tavoin. 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen otti ratkaisussaan EOAK/5349/2019 kantaa tupakoinnin rajoittamiseen vankeuslain 7 luvun 6 a §:n nojalla. Hän katsoi, että vankeuslain 7 luvun 6 a §:n nojalla ei ole mahdollista olennaisesti rajoittaa vankien tupakointimahdollisuuksia määrällisesti siitä, mihin sellitupakointi mahdollistaa. Hän perusteli ratkaisuaan muun muassa sillä, ettei lain esitöissä tai eduskuntakäsittelyssä ollut tuotu esille sitä, että uudella säännöksellä olisi tarkoitus rajoittaa tupakointia määrällisesti nykyisestä. Apulaisoikeusasiamies tulkitsi säännöstä niin, että ainoastaan tupakoinnin järjestämisen paikka vaihtuu.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun perusteella on arvioitava uudelleen tupakoinnin järjestämistä vankiloissa.
Målsättningar
Oheisessa muistiossa on esitetty erilaisia vaihtoehtoja vankien tupakoinnin järjestämiseksi. Tavoitteena on muistion ja lausuntopalautteen perusteella laatia tarvittavat säännösmuutokset vankien tupakoinnin järjestämiseksi tulevaisuudessa.
Liitteet:

Arviomuisto Tupakoinnin järjestäminen 10032020.docx - Muistio tupakoinnin järjestämisestä vankiloissa

Tidtabell
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 17.4.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.

Lausunnon antamisesta ei makseta palkkiota.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antavat lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen p. 0295 150 520 (juho.martikainen@om.fi)
Sändlista:
A-klinikkasäätiö    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin vankila    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Työterveyslaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
valtiovarainministeriö    
Vankien omaiset VAO ry    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaan vankila    
Asiasanat

tupakka

vankeus

vanki