Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av föreskrifter och anvisningar: Inlämnande av tillsynsuppgifter för statistikundersökning om patientförsäkring

Ändring av föreskrifter och anvisningar: Inlämnande av tillsynsuppgifter för statistikundersökning om patientförsäkring

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 3/01.11.2020

Svarstiden gick ut: 10.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansinspektionen begär yttrande om ändringarna i utkastet till föreskrifter och anvisningar. Begäran om yttrande gäller de ändringar som gjorts i föreskrifter och anvisningar 1/2011 Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen, avsnitt 4.1.1 Elektroniska tillsynsuppgifter som ska rapporteras årligen. Det har även gjorts tekniska ändringar i anslutning till detta i kapitel 2 och 6 i de aktuella föreskrifterna och anvisningarna. De ändrade föreskrifterna och anvisningarna är avsedda att träda i kraft den 31 december 2020.
Bakgrund
Enligt patientförsäkringslagen (948/2019) som träder i kraft vid ingången av 2021 ska Finansinspektionen minst vart tredje år publicera en utredning, av vilken respektive försäkringsbolags realiserade resultat för patientförsäkringen framgår för minst de fem föregående kalenderåren.
Målsättningar
Genom de ändringar i föreskrifterna och anvisningarna, vilka är föremål för yttrandebegäran inleder Finansinspektionen nödvändig rapportering för den lagstadgade statistikundersökningen. Informationen insamlas varje år på så sätt, att den första rapporteringen enbart gäller ansvarsskulden vid utgången av 2020. Fullständig rapportering enligt rapporteringstabellerna inleds från 2021.
Bilagor:
Tidtabell
Yttrandetiden går ut den 10 augusti 2020 kl. 23.59.
Beredare
Närmare upplysningar:
Föreskrifter och anvisningar 1/2011:
finansanalytiker Kirsti Svinhufvud, kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi
VT-tabeller och VT-anvisningar:
ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, pirkko.welin-siikaluoma(at)finanssivalvonta.fi
ledande matermatiker Toni Blomster, toni.blomster(at)finanssivalvonta.fi
Sändlista:
Finanssiala ry    
Försäkringsaktiebolaget Alandia    
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike    
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva    
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
Pohjola Vakuutus Oy    
Pohjola Vakuutus Oy    
Potilasvakuutuskeskus    
Protector Forsikring ASA, filial Finland    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag