Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klient- och patientlag och till vissa lagar som har samband med den

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM074:00/2018

Svarstiden gick ut: 16.9.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja uudesta asiakas- ja potilaslaista sekä lastensuojelulain muutoksista. Lakiluonnoksia on valmisteltu osana asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamista.
 
Itsemääräämisoikeutta tukevia ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevia säännöksiä on nykyisin useissa laeissa, mutta säännökset puuttuvat esimerkiksi somaattisesta terveydenhuollosta ja vanhustenhuollosta. Uusilla säännöksillä pyritään siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalla olisi jatkossa toiminnalle lain tasoinen perusta.
 
Asiakas- ja potilaslaki koskisi sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa, eri hoito- ja palvelumuotoja sekä laajasti eri potilas- ja asiakasryhmiä.
Tavoitteet
Lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Uuteen lakiin sisältyisivät säännökset asiakkaan tai potilaan päätöksenteon tukemisesta, hoitotahdon tekemisestä sekä itsemääräämiskyvyn arvioinnista ja itsemääräämisoikeuden turvaamisesta arvioinnin, päätöksenteon ja yksilöllisen suunnitelman avulla.
 
Toimintatapojen selkeyttäminen sekä asiakkaiden palvelujen ja kohtelun ennakoiva suunnittelu tukisi myös henkilöstön työturvallisuuden parantamista.
 
Asiakkaan tai potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen olisi aina viimesijainen keino. Siihen voitaisiin turvautua ainoastaan silloin, jos asiakkaan, potilaan tai muun henkilön terveys tai turvallisuus on uhattuna, eivätkä muut keinot ole riittäviä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Luonnos hallituksen esitykseksi on lausunnolla 16.9.2018 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastauksianne on tarkoitus käyttää sekä lainsäädännön valmistelussa, että tulevan lainsäädännön ohjeistuksen ja muun toimeenpanon tukena.
 
Voitte jättää vastaamatta kysymyksiin, jotka eivät koske teitä tai edustamaanne organisaatiota.
 
Pyydämme antamaan vastaukset ilmoittaen sen pykälän numeron, jota kommentti koskee.

Vastaukset ovat julkisia.
 
Valmistelijat
Lotta Hämeen-Anttila, hallitusneuvos 
puh. 02951 63406  
etunimi.sukunimi@stm.fi

Helena Vorma, lääkintöneuvos (terveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut)
puh. 02951 63388  
etunimi.sukunimi@stm.fi

Annika Parsons, neuvotteleva virkamies (lastensuojelu)
puh. 02951 63596  
etunimi.sukunimi@stm.fi

Marja Penttilä, erityisasiantuntija (tietosuoja)
puh. 02951 63404
etunimi.sukunimi@stm.fi

Petra Ruuska, asiantuntija (lausunnon antamista koskevat tekniset asiat)
puh. 02951 63587
etunimi.sukunimi@stm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Aivovammaliitto    
Akava ry    
A-klinikka Oy    
A-klinikkasäätiö    
AMK-verkosto    
Ammatillisten perhekotien liitto    
Asumispalvelusäätiö ASPA    
Autismi- ja aspergerliitto    
Autismisäätiö    
CP-liitto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ehyt    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan erityishuoltopiiri    
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva    
FDUV    
Finlandssvenska Komperenscentret FSKC    
Folkhälsan    
Hallintoylihoitajat    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
HUS    
Hyvinvointiala    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeusliitto ry    
Ikäinstituutti    
Invalidiliitto    
Invalidiliitto/Validia-palvelut    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kainuun sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kauniaisten kaupunki    
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus    
Kehitysvammaisten palvelusäätiö    
Kehitysvammaisten tukiliitto    
Kehitysvammaliitto    
Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Keski-Suomen erityishuoltopiiri    
Koske Oy    
Kotkan kaupunki    
Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoA ry    
Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry    
Kuopion kaupunki    
Kuurojen Liitto, toiminnanjohtaja Markku Jokinen    
Kymenlaakson erityishuoltopiiri    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kårkulla samkommun    
Lagmansgården    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin erityishuoltopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Limingan koulutuskeskus    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Me itse ry    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami    
Muistiliitto    
Neuvoliitto    
Niuvanniemen sairaala    
Nuorisotutkimusverkosto    
Nuorten ystävät    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajat ja läheiset liitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osallisuuden aika    
Oulun kaupunki    
Oulunkylän kuntoutussäätiö    
Pelastakaa Lapset ry    
Perhekuntoutuskeskus Lauste, johtaja Kim Berglund    
Pesäpuu ry    
Pikassos Oy    
Pirkanmaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri    
Pohjois-Karjalan erityishuoltopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poske Oy    
Psykosociala förbundet rf    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Rinnekotisäätiö    
Sairilan koulukoti    
SAMS    
Satakunnan erityishuoltopiiri    
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö    
Savon erityishuoltopiiri    
Sininauhaliitto    
Sippolan koulukoti    
Sisäministeriö    
Socca    
Socom Oy    
Sonet Botnia    
SOS Lapsikylät    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalitaito Oy    
Sosnet    
SOSTE    
Steg för Steg    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen geriatrit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen Mielenterveysseura    
Suomen Muistiasiantuntijat    
Suomen Potilasliitto ry    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen psykologiliitto    
Suomen Sosiaaliasiamiehet    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Svenska Finlands Folktinget    
Svenska pensionärsförbundet r.f. SPF    
Tahkokankaan palvelukeskus    
Talentia    
Tampereen kaupunki    
TAYS Kehitysvammahuolto    
Tehy, tj. Millariikka Rytkönen    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry    
THL    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ja etelä-hämeen erityishuoltopiiri    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
VAK ry    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion koulukodit    
Valvira    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vammaisten ihmisoikeuskeskus (Kynnys)    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vasso    
Verso liikelaitos    
Voikukkia toiminta, Kasper ey    
Vuorelan koulukoti    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård; ÅHS    
Ålands landskapsregering    
Ålands omsorgsförbundet k.f.    
Asiasanat

asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus

klientens och patientens självbestämmanderätt