Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klient- och patientlag och till vissa lagar som har samband med den

Begäran om utlåtande: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klient- och patientlag och till vissa lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM074:00/2018

Svarstiden gick ut: 16.9.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om den nya klient- och patientlagen och ändringarna av barnskyddslagen. Lagutkasten har beretts som en del av stärkandet av klienternas och patienternas självbestämmanderätt.
 
Bestämmelser som stöder självbestämmanderätten och användningen av begränsningsåtgärder finns numera i flera lagar, men bestämmelserna saknas inom till exempel den somatiska hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Avsikten är att de nya bestämmelserna ska innebära att social- och hälsovårdspersonalen i fortsättningen har en lagfäst grund för verksamheten.
 
Målsättningar
Utgångspunkten är att lagen ska grunda sig på respekten för klienters och patienters självbestämmanderätt. Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om stödjande av klientens eller patientens beslutsfattande, upprättande av ett vårddirektiv för klienten eller patienten, bedömning av klientens eller patientens förmåga till självbestämmande samt tryggande av klientens eller patientens självbestämmanderätt genom bedömning, beslutsfattande och en individuell plan.
 
Tydligare verksamhetssätt samt förutseende planering av tjänsterna för och bemötandet av klienterna främjar också arbetarskyddet för personalen.
 
Begränsning av klientens eller patientens självbestämmanderätt ska alltid vara ett sista alternativ. Detta får endast tillgripas om klientens, patientens eller någon annans hälsa eller säkerhet är hotad, och andra medel är otillräckliga. 
 
Det föreslås att bestämmelserna om det allmänna mentalvårdsarbetet och alkohol- och drogarbetet överförs till socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen. På det sättet säkerställs att klienter inom mentalvården och missbrukarvården får vård och tjänster på lika villkor som andra patient- och klientgrupper.
 
Syftet med paragrafändringarna är att det finns tillräcklig tillgång till tjänster och kontinuiteten i vården tryggas.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utkastet till regeringens proposition är på remiss fram till 16.9.2018. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen hösten 2018.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Avsikten är att era svar ska användas både vid beredningen av lagstiftningen och som stöd för instruktioner om den kommande lagstiftningen och för verkställigheten i övrigt.
 
Sådana frågor som inte berör er eller den organisation ni representerar kan ni lämna obesvarade.
 
När ni lämnar ert svar ber vi er nämna numret på den paragraf som kommentaren gäller.

Uttalanden är offentliga.
 
Beredare
Lotta Hämeen-Anttila, regeringsråd 
tfn 0295163406
förnamn.efternamn@stm.fi

Helena Vorma, medicinalråd
tfn 0295163388
förnamn.efternamn@stm.fi

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman (barnskyddet)
tfn 02951 63595
förnamn.efternamn@stm.fi

Marja Penttilä, specialsakkunnig (dataskydd)
tfn 0295163404
förnamn.efternamn@stm.fi

Petra Ruuska, sakkunnig (frågor om det tekniska genomförandet av enkäten)
tfn 0295163587
förnamn.efternanm@stm.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Aivovammaliitto    
Akava ry    
A-klinikka Oy    
A-klinikkasäätiö    
AMK-verkosto    
Ammatillisten perhekotien liitto    
Asumispalvelusäätiö ASPA    
Autismi- ja aspergerliitto    
Autismisäätiö    
CP-liitto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ehyt    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan erityishuoltopiiri    
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva    
FDUV    
Finlandssvenska Komperenscentret FSKC    
Folkhälsan    
Hallintoylihoitajat    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
HUS    
Hyvinvointiala    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeusliitto ry    
Ikäinstituutti    
Invalidiliitto    
Invalidiliitto/Validia-palvelut    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kainuun sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kauniaisten kaupunki    
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus    
Kehitysvammaisten palvelusäätiö    
Kehitysvammaisten tukiliitto    
Kehitysvammaliitto    
Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Keski-Suomen erityishuoltopiiri    
Koske Oy    
Kotkan kaupunki    
Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoA ry    
Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry    
Kuopion kaupunki    
Kuurojen Liitto, toiminnanjohtaja Markku Jokinen    
Kymenlaakson erityishuoltopiiri    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kårkulla samkommun    
Lagmansgården    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin erityishuoltopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Limingan koulutuskeskus    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Me itse ry    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami    
Muistiliitto    
Neuvoliitto    
Niuvanniemen sairaala    
Nuorisotutkimusverkosto    
Nuorten ystävät    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajat ja läheiset liitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osallisuuden aika    
Oulun kaupunki    
Oulunkylän kuntoutussäätiö    
Pelastakaa Lapset ry    
Perhekuntoutuskeskus Lauste, johtaja Kim Berglund    
Pesäpuu ry    
Pikassos Oy    
Pirkanmaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri    
Pohjois-Karjalan erityishuoltopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poske Oy    
Psykosociala förbundet rf    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Rinnekotisäätiö    
Sairilan koulukoti    
SAMS    
Satakunnan erityishuoltopiiri    
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö    
Savon erityishuoltopiiri    
Sininauhaliitto    
Sippolan koulukoti    
Sisäministeriö    
Socca    
Socom Oy    
Sonet Botnia    
SOS Lapsikylät    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalitaito Oy    
Sosnet    
SOSTE    
Steg för Steg    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen geriatrit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen Mielenterveysseura    
Suomen Muistiasiantuntijat    
Suomen Potilasliitto ry    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen psykologiliitto    
Suomen Sosiaaliasiamiehet    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Svenska Finlands Folktinget    
Svenska pensionärsförbundet r.f. SPF    
Tahkokankaan palvelukeskus    
Talentia    
Tampereen kaupunki    
TAYS Kehitysvammahuolto    
Tehy, tj. Millariikka Rytkönen    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry    
THL    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ja etelä-hämeen erityishuoltopiiri    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
VAK ry    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion koulukodit    
Valvira    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vammaisten ihmisoikeuskeskus (Kynnys)    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vasso    
Verso liikelaitos    
Voikukkia toiminta, Kasper ey    
Vuorelan koulukoti    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård; ÅHS    
Ålands landskapsregering    
Ålands omsorgsförbundet k.f.    
Ämnesord

asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus

klientens och patientens självbestämmanderätt