Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till förordningar i avfallsbranschen (EU:s avfallslagstiftningspaket)

Förslag till förordningar i avfallsbranschen (EU:s avfallslagstiftningspaket)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/538/2019-422

Svarstiden gick ut: 27.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till regeringens propositioner om ändring av förordningar i avfallsbranschen.
 
Bakgrund

Det föreslås att statsrådets förordning om avfall (179/2012) samt statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014) ska upphävas och ersättas med nya förordningar med samma namn. Därtill föreslås det att följande förordningar av statsrådet ska ändras: förordning om avstjälpningsplatser (331/2013), förordning om miljöskydd (713/2014), förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall (958/2016), förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (347/2005), förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (527/2013), förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (519/214), förordning om batterier och ackumulatorer (520/2014) samt förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015).

Genom de föreslagna förordningarna specificeras bestämmelserna i avfallslagen (646/2011) enligt de krav som genomförandet av EU:s s.k. avfallslagstiftningspaket ställer. Avfallslagstiftningspaketet innehåller fyra direktiv i avfallsbranschen som innebär ändringar i sex direktiv som rör avfallsbranschen: direktivet om avfall, direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, direktivet om deponering av avfall, direktivet om uttjänta fordon, direktivet om batterier och ackumulatorer samt direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar (RP 40/2021 rd) i anknytning till det nationella genomförandet av avfallslagstiftningspaketet lämnads till riksdagen den 25 mars 2021. 

Utkasten till förordningarna och promemoriorna som skickas till utlåtande har utarbetats med antagandet att riksdagen kommer att godkänna de föreslagna ändringarna till avfallslagen i enlighet med miljöutskottets betänkande (MiUB 3/2021 rd).
 

Målsättningar
Målet med de föreslagna förordningarna som en del av det nationella genomförandet av EU:s avfallslagstiftningspaket och revideringen av avfallslagstiftningen i anknytning till det är att stärka cirkulär ekonomi i Finland samt främja iakttagande av avfallshierarkin (prioriteringsordningen) och öka resurseffektiv användning och återvinning av material.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända ert utlåtande senast den 27 augusti 2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna in ert utlåtande som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
 
För att underlätta behandlingen av svaren önskar miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte skickas separat per post eller via e-post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Vänligen observera att alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på www.utlåtande.fi.

Beredare
Ytterliga information ges av miljörådet Riitta Levinen (23.6–9.7 och 11–27.8) tfn 0295 250 162, regeringssekreterare Sirkku Jaakkola (23.6–2.7 och 9–27.8) tfn 0295 250 007,  regeringssekreterare Ella Särkkä (28.6–16.7) tfn 0295 250 308 och specialsakkunnig Eini Lemmelä (26.7.–6.8.) tfn 0295 250 032. E-postadresserna är av formatet förnamn.efternamn(at)ym.fi.
 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Akkukierrätys Pb Oy    
Business Finland    
Ekopulloyhdistys Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elker Oy    
Energiateollisuus    
ERP Finland ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fortum Waste Solutions Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
INFRA ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
KVVY Tutkimus Oy    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus (Luke)    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mepak-Kierrätys Oy    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
Muoti- ja urheilukauppa ry    
Muoviteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Panimo- ja virvoitusjuoma- teollisuusliitto ry    
Pidä Lapppi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Recser Oy    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SER-Tuottajayhteisö Ry    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen alkoholijuomakauppa SAJK    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Keräyslasiyhdistys ry    
Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy    
Suomen Keräystuote Oy    
Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry    
Suomen Kiertovoima Kivo    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuitukierrätys Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA    
Suomen Rengaskierrätys Oy    
Suomen Romukauppiaiden liitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tekstiilihuoltoliitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Vesilaitosyhdistys    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Yleinen toimialaliitto ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

jätehuolto, kiertotalous, jätteen synnyn ehkäisy, kierrätys, hyödyntäminen

avfallshantering, cirkulär ekonomi, förebyggande av uppståendet av avfall, materialåtervinning, återvinning