Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11255/2023

Svarstiden gick ut: 25.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi tupakkalain muuttamisesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan ns. nikotiinipussien ottamista nykyistä kattavammin tupakkalain piiriin.

Esityksessä ehdotetaan, että tupakkalakiin lisättäisiin savuttoman nikotiinituotteen määritelmä, joka kattaisi nikotiinipussit ja niitä läheisesti muistuttavat tuotteet. Kyse on nuuskankaltaisista tuotteista, jotka eivät sisällä tupakkakasvia mutta joihin on lisätty nikotiinia ja jotka vastaavat käyttötarkoitukseltaan ja ulkoasultaan perinteistä suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa.

Savuttomista nikotiinituotteista ehdotetaan säädettäväksi pitkälti vastaavalla tavalla kuin tupakkalaissa säädetään tupakkatuotteista ja nikotiininesteistä. Tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, että tuotteille säädettäisiin nikotiiniraja ja niistä kiellettäisiin alkoholin ja kannabiksen maut sekä maut, jotka ovat omiaan houkuttelemaan nuoria. Tuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin vaadittaisiin terveysvaroitukset ja pakkausten ulkoasu yhdenmukaistettaisiin. Tuotteiden vähittäismyynti säädettäisiin luvanvaraiseksi ja tukkumyynti ilmoituksenvaraiseksi ja tuotteiden etämyynti kiellettäisiin. Maahantuonnille säädettäisiin muun muassa määrällisiä ja ajallisia rajoituksia. Tuotteista ja niiden myynnistä perittäisiin valvontamaksut. Lisäksi ehdotetaan savuttomien nikotiinituotteiden käyttökieltoa päiväkotien ja esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloihin sekä leikkikentille.

Ehdotetun lain on tarkoitettu tulevan voimaan mahdollisimman pian. Osa sääntelystä tulisi kuitenkin voimaan myöhemmin, minkä lisäksi ehdotettuun lakiin sisältyy useita siirtymäsäännöksiä.
Tausta
Viime vuosina markkinoille EU:ssa ja muualla maailmassa on tullut niin sanottuja nikotiinipusseja eli tuotteita, jotka muistuttavat ulkoisesti ja käyttötavaltaan tupakkalain (549/2016) 2 §:n 12 kohdassa tarkoitettua suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa (jäljempänä myös nuuska). Nikotiinipussit sisältävät joko tupakkakasvista uutettua tai synteettisesti valmistettua nikotiinia, selluloosaa ja muita ainesosia, kuten makeutusaineita. Nikotiinipussit eivät sisällä tupakkakasvia.

Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (jäljempänä Fimea) luokitteli aiemmin nikotiinipussit lääkevalmisteiksi. Fimea katsoi, että nikotiinipussit täyttävät lääkkeen määritelmän nikotiinin farmakologisen vaikutuksen perusteella. Fimea teki luokittelua lähinnä Tullille annettujen tuotearviolausuntojen muodossa.

Lääkeluokittelusta seurasi, että nikotiinipusseja ei saanut myydä Suomessa ilman lääkelain (395/1987) mukaista myyntilupaa, minkä lisäksi nikotiinipussien maahantuonti oli lääkelain nojalla rajoitettua. Toisin kuin monessa muussa EU-maassa, Suomessa nikotiinipusseja ei siis ollut myynnissä lukuun ottamatta tuotteita, joille oli myönnetty lääkelupa. Tästä huolimatta nikotiinipusseja tuotiin Suomeen matkustajatuontina ja tilaamalla niitä ulkomailta, vaikka tuotteet, joissa on nikotiinia yli 4 milligrammaa, rinnastettiin reseptilääkkeiksi eikä niitä saanut tuoda maahan ilman lääkemääräystä. Fimean aikaisemman linjauksen perusteella Tulli otti haltuunsa tai takavarikoi laittomasti maahantuodut nikotiinipussit ja aloitti tarvittaessa esitutkinnan asiassa.

Fimea tiedotti 4.4.2023 muuttaneensa tulkintaansa nikotiinipusseista ja päätyneensä katsomaan, että nikotiinipussit, joilla ei ole lääkelain mukaista myyntilupaa, eivät kuulu lääkelain soveltamisalaan, ellei niitä nimenomaisesti markkinoida lääkkeelliseen käyttötarkoitukseen tai muuten voida osoittaa, että niitä tyypillisesti käytetään lääkkeen tavoin. Fimean muuttuneen tulkinnan myötä nikotiinipusseihin sovelletaan tupakkalain ja kemikaalilain (599/2013) säännöksiä. Tästä seuraa, että nikotiinipusseja voi tällä hetkellä myydä Suomessa ilman vähittäismyyntilupaa. Lainsäädännöstä ei myöskään johdu suoria rajoja esimerkiksi nikotiinipussien nikotiinipitoisuudelle.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan nikotiinipussit otetaan tupakkalain soveltamisalan piiriin ja niiden myynti sallitaan noudattaen niille asetettuja sääntöjä, joilla pyritään ehkäisemään nuorisokäyttöä, harmaatuontia ja laitonta kauppaa sekä torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Vähittäismyynti säädetään luvanvaraiseksi, tuotteille säädetään naapurimaissa käytössä olevat nikotiinirajat ja tuotteissa sallitaan vain aikuisille tarkoitetut maut.
Tavoitteet
Nikotiinipusseja koskevat hallitusohjelman kirjaukset ovat osa toimenpiteitä, joilla avataan markkinoita ja lisätään kilpailua. Hallitusohjelman mukaisesti esityksen tavoitteena on ehkäistä harmaata tuontia ja laitonta kauppaa sekä torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Esityksellä tavoitellaan sitä, että suomalaiset, jotka ovat hankkineet laittomien kanavien kautta nuuskaa, siirtyisivät käyttämään laillisesti myytyjä nikotiinipusseja. Tästä näkökulmasta katsottuna sääntelyn on oltava sellaista, että nikotiinipussit säilyvät riittävän houkuttelevana vaihtoehtona nuuskalle.

Toisaalta esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti samalla ehkäistä nikotiinipussien käyttöä nuorison keskuudessa. Tavoitteena on myös vähentää hengenvaarallisia nikotiinimyrkytyksiä, joita pienille lapsille voi aiheutua, jos nämä pääsevät nielemään tai imeskelemään nikotiinipusseja.

Esityksen tavoitteet ovat osittain ristiriidassa keskenään, sillä nikotiinipussien aseman vakiinnuttaminen Suomen markkinoilla väkisinkin lisää sen todennäköisyyttä, että tuotteista muodostuu lapsille ja nuorille uusi väylä nikotiiniriippuvuuteen ja sitä kautta muiden tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön. Tätä riskiä voidaan kuitenkin pienentää esimerkiksi rajoittamalla nikotiinipussien nikotiinipitoisuutta, houkuttelevuutta ja saatavuutta.
Linkit
Liitteet:

TupL_HE_luonnos_lausuntoversio_12102023.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

VN0080742_TobL_RP_UtlåtandetVersion_12102023_sv.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.11.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla Hankeikkuna-palvelussa. Yksityishenkilöiden lausuntoja ei kuitenkaan automaattisesti julkaista Hankeikkuna-palvelussa. Jos yksityishenkilö haluaa, että hänen lausuntonsa julkaistaan myös Hankeikkunassa, hänen tulee lähettää tästä pyyntö osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi ja mainita pyynnössä hankkeen tunniste STM029:00/2023.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Reetta Honkanen, puhelin 0295 163 684 ja sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi

Ajalla 16.-20.10.2023 lisätietoja antaa johtaja Jari Keinänen, puhelin 0295 163 311 ja sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
British American Tobacco Denmark    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Espoon seudun ympäristöterveys    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Eteläkärjen ympäristöterveys    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Filha ry    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Haapaveden kaupungin ympäristöpalvelut Helmi    
Haminan kaupungin ympäristön ja rakentamisen valvonta    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut    
Hengitysliitto ry    
Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Hämeenlinnan kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Imatran seudun ympäristötoimi    
Inarin ja Utsjoen ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
JNTL Consumer Health (Finland) Oy    
JNTL Consumer Health (Finland) Oy    
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto    
Keski-Savon Ympäristötoimi    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto    
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Kotkan ympäristökeskus    
Kouvolan kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveydenhuolto    
Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lahden kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Laukaan ympäristöterveydenhuolto    
Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö    
Liedon kunnan ympäristöterveyspalvelut    
Liikennepalvelukauppiaat ry    
Lohjan kaupungin ympäristöterveyspalvelut    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon ympäristöyksikkö    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta    
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut    
Myrkytystietokeskus    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos    
Oulunkaaren ympäristöterveysvalvonta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuolto    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveydenhuolto    
Philip Morris Finland Oy    
Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ympäristöterveydenhuolto    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Pyhäjärviseudun ympäristötoimi    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus    
Päivittäistavarakauppa ry    
Raision kaupungin valvontayksikkö    
Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Rovakaaren ympäristötervedenhuolto    
Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen ympäristöterveydenhuolto    
Satakunnan hyvinvointialue    
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto    
Siilinjärven kunnan ympäristöterveyspalvelut    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen ASH ry    
Suomen kuntaliitto    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Syöpäjärjestöt    
Tampereen kaupungin ympäristöterveys    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut    
Tulli    
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Turun kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenkaupungin kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Vaasan ja Laihian ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Valo SWE Oy    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tupakka

nikotiini

harmaa talous

kansanterveys

tobak

nikotin

folkhälsa

grå ekonomi