Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11255/2023

Svarstiden gick ut: 25.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tobakslagen. I utkastet till proposition föreslås det att de så kallade nikotinpåsarna i större utsträckning än för närvarande ska omfattas av tobakslagen.

I propositionen föreslås det att till tobakslagen fogas en definition av rökfria nikotinprodukter som omfattar nikotinpåsar och produkter som har en nära likhet med sådana. Det är fråga om snusliknande produkter som inte innehåller tobaksplanta men till vilka nikotin har tillsatts och som till användningssätt och utseende motsvarar traditionell tobak för användning i munnen.

Det föreslås att bestämmelserna om rökfria nikotinprodukter i stort sett ska motsvara tobakslagens bestämmelser om tobaksprodukter och nikotinvätskor. Detta innebär bland annat att det för produkterna föreskrivs en nikotingräns och att smaker av alkohol och cannabis och smaker som tilltalar ungdomar förbjuds i dem. Detaljhandelsförpackningarna för sådana produkter ska vara försedda med hälsovarningar och förpackningarnas utformning ska förenhetligas. Detaljhandeln med produkterna görs tillståndspliktig och partihandeln anmälningspliktig samtidigt som distansförsäljningen av produkterna förbjuds. För införseln ska det införas bland annat kvantitativa gränser och tidsgränser. Det ska tas ut avgifter för övervakningen av produkterna och försäljningen av dem. Dessutom föreslås det att användningen av rökfria nikotinprodukter ska vara förbjuden i lokaler och på utomhusområden som används av daghem eller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning och på utomhuslekplatser.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. En del av bestämmelserna träder dock i kraft först senare, och dessutom innehåller den föreslagna lagen flera övergångsbestämmelser.
Bakgrund
Under de senaste åren har det på marknaden i EU och på andra håll i världen kommit ut så kallade nikotinpåsar, det vill säga produkter som till sitt yttre och till sitt användningssätt påminner om sådan tobak för användning i munnen (nedan även kallat snus) som avses i 2 § 12 punkten i tobakslagen (549/2016). Nikotinpåsar innehåller nikotin, som antingen extraherats ur tobaksplantan eller framställts syntetiskt, samt cellulosa och andra ingredienser, såsom sötningsmedel. Nikotinpåsar innehåller inte tobaksplanta.

I Finland klassificerade Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tidigare nikotinpåsar som läkemedelspreparat. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ansåg att nikotinpåsar uppfyller definitionen av läkemedel på basis av den farmakologiska verkan som nikotin har. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet gjorde klassificeringen närmast i form av produktbedömningsutlåtanden till Tullen.

En följd av klassificeringen som läkemedel var att nikotinpåsar inte fick säljas i Finland utan försäljningstillstånd enligt läkemedelslagen (395/1987), och dessutom var importen av nikotinpåsar begränsad med stöd av läkemedelslagen. Till skillnad från många andra EU-länder fanns nikotinpåsar alltså inte till salu i Finland, med undantag för produkter som hade beviljats tillstånd enligt läkemedelslagen. Nikotinpåsar importerades trots detta till Finland som resandeinförsel och beställdes från utlandet, även om produkter med mer än 4 milligram nikotin jämställdes med receptbelagda läkemedel som inte fick importeras utan recept. Med stöd av de tidigare riktlinjerna från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fick Tullen omhänderta eller ta i beslag nikotinpåsar som importerats olagligen och vid behov inleda förundersökning i ärendet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet meddelade den 4 april 2023 att den ändrat sin tolkning i fråga om nikotinpåsar och kommit fram till att nikotinpåsar som saknade i läkemedelslagen avsett försäljningstillstånd inte omfattas av läkemedelslagens tillämpningsområde, om de inte uttryckligen marknadsförs för medicinskt bruk eller det på annat sätt kan visas att de i regel används på samma sätt som läkemedel. I och med att Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ändrat sin tolkning ska bestämmelserna i tobakslagen och kemikalielagen (599/2013) tillämpas på nikotinpåsar. Av detta följer att nikotinpåsar för närvarande kan säljas i Finland utan detaljhandelstillstånd. Lagstiftningen begränsar inte heller till exempel nikotinhalten i nikotinpåsarna.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska nikotinpåsar inkluderas i tobakslagens tillämpningsområde, och försäljning tillåtas med beaktande av de bestämmelser som föreskrivs för detta. Syftet med bestämmelserna är att förhindra användningen bland ungdomar, grå import och illegal handel samt att motverka organiserad brottslighet. Detaljförsäljning blir tillståndspliktig, det föreskrivs om samma nikotingränser som i grannländerna och endast smaker riktade till vuxna tillåts.
Målsättningar
De föresatser om nikotinpåsar som ingår i regeringsprogrammet är en del av åtgärderna för att öppna upp marknaden och öka konkurrensen. I enlighet med regeringsprogrammet är målet med propositionen att förhindra grå import och illegal handel samt att motverka organiserad brottslighet. Ett mål med propositionen är att finländare som har skaffat snus via olagliga kanaler ska övergå till att använda lagligt sålda nikotinpåsar. Ur denna synvinkel ska regleringen vara sådan att nikotinpåsar förblir ett tillräckligt lockande alternativ till snus.

Ett mål med propositionen är att i enlighet med regeringsprogrammet förhindra användningen av nikotinpåsar bland ungdomar. Ett mål är också att minska sådana livshotande nikotinförgiftningar som små barn kan orsakas om de kommer åt att svälja eller suga på nikotinpåsar.

Propositionens mål står delvis i strid med varandra, eftersom en etablering av nikotinpåsarnas ställning på den finländska marknaden ohjälpligt ökar sannolikheten för att produkterna blir en ny inkörsport till nikotinberoende för barn och unga och därigenom till användning av andra tobaks- och nikotinprodukter. Denna risk kan emellertid minskas till exempel genom att begränsa nikotinpåsarnas nikotinhalt, lockelse och tillgänglighet.
Länkar:
Bilagor:

TupL_HE_luonnos_lausuntoversio_12102023.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

VN0080742_TobL_RP_UtlåtandetVersion_12102023_sv.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era yttranden senast den 24 november 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på webbplatsen för projektet i Statsrådets tjänst för projektinformation. Utlåtanden av privatpersoner publiceras dock inte automatiskt i Statsrådets tjänst för projektinformation. Om en privatperson önskar att hans eller hennes utlåtande också ska publiceras i Statsrådets tjänst för projektinformation ska han eller hon sända en begäran om detta till adressen kirjaamo.stm@gov.fi och i begäran ange projektkoden STM029:00/2023.
Beredare
Reetta Honkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 684 och e-post fornamn.efternamn@gov.fi

Ytterligare information från den 16 till den 20 oktober 2023: Jari Keinänen, direktör, tfn 0295 163 311 och e-post fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
British American Tobacco Denmark    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Espoon seudun ympäristöterveys    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Eteläkärjen ympäristöterveys    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Filha ry    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Haapaveden kaupungin ympäristöpalvelut Helmi    
Haminan kaupungin ympäristön ja rakentamisen valvonta    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut    
Hengitysliitto ry    
Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Hämeenlinnan kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Imatran seudun ympäristötoimi    
Inarin ja Utsjoen ympäristösuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
JNTL Consumer Health (Finland) Oy    
JNTL Consumer Health (Finland) Oy    
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto    
Keski-Savon Ympäristötoimi    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto    
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Kotkan ympäristökeskus    
Kouvolan kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveydenhuolto    
Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lahden kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Laukaan ympäristöterveydenhuolto    
Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö    
Liedon kunnan ympäristöterveyspalvelut    
Liikennepalvelukauppiaat ry    
Lohjan kaupungin ympäristöterveyspalvelut    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon ympäristöyksikkö    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta    
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut    
Myrkytystietokeskus    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos    
Oulunkaaren ympäristöterveysvalvonta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuolto    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveydenhuolto    
Philip Morris Finland Oy    
Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ympäristöterveydenhuolto    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Pyhäjärviseudun ympäristötoimi    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus    
Päivittäistavarakauppa ry    
Raision kaupungin valvontayksikkö    
Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Rovakaaren ympäristötervedenhuolto    
Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen ympäristöterveydenhuolto    
Satakunnan hyvinvointialue    
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto    
Siilinjärven kunnan ympäristöterveyspalvelut    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen ASH ry    
Suomen kuntaliitto    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Syöpäjärjestöt    
Tampereen kaupungin ympäristöterveys    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut    
Tulli    
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Turun kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenkaupungin kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Vaasan ja Laihian ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Valo SWE Oy    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupungin ympäristöterveydenhuolto    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

tupakka

nikotiini

harmaa talous

kansanterveys

tobak

nikotin

folkhälsa

grå ekonomi