Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till radiofrekvensföreskriften (M4)

Lausuntopyyntö radiotaajuusmääräyksen (M4) luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: Traficom/96772/03.04.05.00/2021

Svarstiden gick ut: 8.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoa seuraavista asiakirjoista:
1) Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräykseen M4 tehdyt muutokset
2) Määräyksen perustelumuistion luonnos.

Tausta

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 96 §:n 1 momentin mukaan Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä määrätään radiotaajuuksien käytöstä eri käyttötarkoituksiin ottaen huomioon radiotaajuuksien käyttöä koskevat kansainväliset määräykset ja suositukset sekä 95 §:n 1 momentin nojalla annettu valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta (1246/2014, taajuusasetus). Määräyksessä on oltava tiedot taajuusalueen käyttötarkoituksesta ja tärkeimmistä radio-ominaisuuksista, jotka taajuusaluetta käyttävän radiolaitteen on täytettävä.

Määräyksellä kumotaan Liikenne- ja viestintäviraston 3. helmikuuta 2021 antama määräys 4 AA/2021 M.

Valtioneuvoston taajuusasetusta on esitetty muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin kaksi paikallisten viestintäverkkojen käyttöön varattua taajuusaluetta. Näillä taajuusalueilla voisi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 6 §:n uuden 4 momentissa tarkoitetulla tavalla harjoittaa paikallista vähäistä yleistä teletoimintaa matkaviestinverkossa rajatulla alueella. Asetuksella tällaisiksi taajuusalueiksi osoitettaisiin taajuusalueet 24,25-25,1 GHz ja 2300-2320 MHz.

Määräyksen muutoksella otettaisiin huomioon Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräyksessä näitä taajuusalueita koskevat valtioneuvoston taajuusasetuksen muutosesitykset. Määräyksessä määrättäisiin myös taajuusalueiden muusta käytöstä. Paikallisen vähäisen rajatulle alueelle tarkoitetun matkaviestinverkossa harjoitetun yleisen teletoiminnan lisäksi taajuusalue 2300-2320 MHz olisi osoitettu paikallisille ennalta rajoitetun käyttäjäpiirin matkaviestinteknologiaan perustuville radioverkoille ja taajuusalue 24,25-25,1 GHz vastaavanlaisille sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuville maanpäällisille järjestelmille (suljetut yksityiset verkot).

Määräyksen versioon 4 AB esitetään seuraavat muutokset:
Taajuusalueen 2300-2320 MHz käyttötarkoitukseksi muutetaan: Paikalliset matkaviestinteknologiaan perustuvat radioverkot
Taajuusalueen 24,25-25,1 GHz käyttötarkoitukseksi muutetaan: Paikalliset sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät.

Tavoitteet

Radiotaajuusmääräys tarkennetaan valtioneuvoston asetuksen muutosesityksen mukaiseksi taajuusalueiden 2300-2320 MHz ja 24,25-25,1 GHz käyttötarkoitusten ja käytön osalta.

Määräyksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan heti valtioneuvoston asetuksen voimaantulon jälkeen.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 8.4.2021 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta.

Valmistelijat

Lisätietoja antaa tarvittaessa kehityspäällikkö Tapio Penkkala p. 0295 390 434. Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.