Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till radiofrekvensföreskriften (M4)

Begäran om utlåtande om utkastet till radiofrekvensföreskriften (M4)

Diarienummer för begäran om utlåtande: Traficom/96772/03.04.05.00/2021

Svarstiden gick ut: 8.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Transport- och kommunikationsverket begär utlåtande om följande handlingar:
1) ändringar till Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift M4
2) utkast till motiveringspromemorian till föreskriften.

Bakgrund

Enligt 96 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) meddelar Transport- och kommunikationsverket föreskrifter om användningen av radiofrekvenser för olika ändamål, med beaktande av internationella bestämmelser och rekommendationer om användning av radiofrekvenser samt den statsrådets förordning som utfärdats med stöd av 95 § 1 mom. om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014, frekvensförordningen). Föreskrifterna ska ange frekvensområdenas användningsändamål och de viktigaste radioegenskaper som en radioutrustning som använder ett visst frekvensområde ska uppfylla.

Genom föreskriften upphävs Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 4 AA/2021 M av den 3 februari 2021.

Det föreslås att statsrådets frekvensförordning ändras så att två frekvensområden reserverade för lokala kommunikationsnät ska fogas till förordningen. På dessa frekvensområden skulle det vara möjligt att utöva lokal allmän televerksamhet i liten skala i mobilnät på ett begränsat område så som avses i det nya 4 momentet till 6 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Genom förordningen skulle frekvensområdena 24,25-25,1 GHz och 2300-2320 MHz anvisas för detta ändamål.

Genom ändringen av föreskriften skulle ändringsförslag till statsrådets frekvensförordning som gäller dessa frekvensområden beaktas i Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift. Om annan användning av frekvensområdena skulle det också meddelas genom föreskriften. Frekvensområdet 2300-2320 MHz skulle, förutom för lokal allmän televerksamhet i liten skala i mobilnät på ett begränsat område, också anvisas för lokala radionät som baserar sig på mobilteknologi för en begränsad användargrupp och frekvensområdet 24,25-25,1 GHz för motsvarande markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster (slutna privata nät).

Följande ändringar föreslås till föreskriftens version 4 AB:
Användningsändamålet för frekvensområdet 2300-2320 MHz blir: Lokala radionät som baserar sig på mobilteknologi
Användningsändamålet för frekvensområdet 24,25-25,1 GHz blir: Lokala markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster.

Målsättningar

Radiofrekvensföreskriften preciseras så att den motsvarar förslaget till ändring av statsrådets förordning i fråga om användningsändamålet och användningen av frekvensområdena 2300-2320 MHz och 24,25-25,1 GHz.

Föreskriften avses träda i kraft genast efter det att statsrådets förordning har trätt i kraft.

Bilagor:
Tidtabell

Utlåtandena ska lämnas in senast tisdagen den 8 april 2021 via utlåtande.fi.

Beredare

Ytterligare information ger vid behov utvecklingschef Tapio Penkkala tfn 0295 390 434. Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)traficom.fi.