Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning

Begäran om utlåtande om utkastet till grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-4317-2020

Svarstiden gick ut: 23.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utbildningsstyrelsen begär utlåtanden om utkastet till grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. 

Försöket med tvåårig förskoleundervisning är ett utvecklingsprojekt i enlighet med regeringsprogrammet och utgör en del av utvecklingsprogrammet Utbildning för alla. Försöket genomförs åren 2021–2024. De kommuner och förskoleenheter som deltar i försöket väljs ut genom stratifierad slumpmässig sampling. Försöket styrs av lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning, som för närvarande behandlas i riksdagen, samt av andra författningar som gäller förskoleundervisningen.

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet har kommit överens att inför försöket utarbeta grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Avsikten är att grunderna ska träda i kraft i början av år 2021. Arbetet med grunderna har inletts i förtid i förhållande till beredningen av lagen om försöket, för att kommunerna som väljs till försöket ska ha tillräckligt med tid för att göra upp en lokal läroplan för försöket och för att fatta beslut om andra åtgärder innan det egentliga försöket inleds 1.8.2021.    
 

Bakgrund

Utbildningsstyrelsen har utarbetat ett utkast till grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. I arbetet med grunderna har man hört många olika sakkunniga och forskare samt i beredningen utnyttjat deras synpunkter och den information de har gett. Därtill har Utbildningsstyrelsen beställt en sammanställning av information från nationell och internationell forskning som publicerats mellan 2014 och 2020 och som är relevant med tanke på förskoleundervisningen. Vid Utbildningsstyrelsen har teamet för småbarnspedagogik ansvarat för det egentliga utarbetandet av grunderna och i arbetet har man även konsulterat övriga sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen.

Grunderna för läroplanen för försöket utgår från Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014) men de har till de delar det behövts bearbetats så att de lämpar sig för försöket. Då ändringarna har gjorts har man också använt Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018), resultatet av forskning, utvärdering och utvecklingsarbete som berör förskoleundervisning och småbarnspedagogik samt den respons som man fått av olika sakkunniga i samband med beredningen av grunderna.

Kapitlen som behandlar stödet för barnets växande och lärande och elevvården följer Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014), eftersom det i lagstiftningen inte föreslås några ändringar som berör dessa. Under försöket skulle stödet för växande och lärande (trestegsstödet) i enlighet med lagen om grundläggande utbildning samt elevvården för förskoleundervisningen enligt lagen om elev- och studerandevård även omfatta de femåringar som deltar i försöket.


Målsättningar
Den tvååriga förskoleundervisningens särskilda syfte är att i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna främja barnets förutsättningar för utveckling och lärande samt stärka barnets sociala färdigheter och en sund självkänsla genom lek och positiva lärupplevelser. I försöket betonas ändå kontinuiteten och enhetligheten i barnets uppväxt och lärstig ännu kraftigare. I försöket betonas också att barnets dag ska vara enhetlig och sammanhängande. Målet för försöket med den tvååriga förskoleundervisningen är därtill att stärka jämlikheten i utbildningen och utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag.
 
Då förskoleundervisningen ordnas under två år ger det nya möjligheter att fokusera på och fördjupa sig i genomförandet av lärområdena och utvecklingen av verksamhetskulturen. Förskoleundervisningen ska utgå från barnet och vara målinriktad. Den gemensamma verksamheten under två års tid ger möjlighet att bättre än tidigare ta hänsyn till barnens olika intresseområden och erbjuda varje barn lämpligt utmanande lärupplevelser. Det är också lättare att fästa uppmärksamhet vid barnens individuella behov av stöd. Försöket stärker förskoleundervisningens betydelse när det gäller att i ett tidigt skede lägga märke till barnets behov av stöd för växandet och lärandet, att genomföra stödet och även att förebygga svårigheter.       
Länkar:

https://minedu.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu-kaynnistetaan - Lisätietoja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun järjestämisestä.

https://minedu.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu-kaynnistetaan?languageId=sv_SE - Mera information om ordnandet av försöket med tvåårig förskoleundervisning.

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200149 - HE 149/2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

https://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2020/20200149.pdf - RP 149/2020 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Bilagor:

LUONNOS LAUSUNNOLLE Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteet 2021.pdf - Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021, LUONNOS lausuntoja varten.

Utkast_Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning.pdf - UTKAST till Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021

Tidtabell
Vi ber om att få ert utlåtande senast den 23 november 2020 klockan 16.15. Vi behandlar responsen med snabb tidtabell. Målet är att grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning ska vara klara inom januari månad 2021. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber om respons på utkastet till grunderna kapitelvis. Därtill är det möjligt att ge allmän respons på utkastet. 
Beredare
Arja-Sisko Holappa, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Charlotta Rehn, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Sändlista:
Espoon kaupunki    
Finlands Svenska Lärarförbund    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hem och skola i Finland    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Imatran kunta    
Inarin kunta    
Jakobstad    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kajaanin kaupunki    
Kemijärvi    
Kirkkonummen kunta    
Kontiolahti    
Korsholm    
Kuntaliiitto    
Kuopio    
Lahden kaupunki    
Lastensuojelun keskusliitto    
Limingan kunta    
Lovisa stad    
Luokanopettajien liitto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Närpes stad    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Oulun yliopisto    
Pargas stad    
Pedersöre kommun    
Pudasjärven kaupunki    
Raseborg stad    
Svenska Barnträdgårdslärarföreningen    
Tampereen kaupunki    
Turun yliopisto    
Vanhempainliitto    
Vantaan kaupunki    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto    
Vasa stad    
Väestöliitto    
Åbo Akademi