Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringsproposition: genomförande av direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD)

Utkast till regeringsproposition: genomförande av direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD)

Diarienummer för begäran om utlåtande: Asia VN/30930/2022

Svarstiden gick ut: 8.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Det aktuella direktivet – direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (EU) 2022/2464 (”CSRD”) – trädde i kraft den 5 januari 2023. Direktivet är viktigt med avseende på hur kapitalflödena riktas, eftersom investeringsfonders och övriga finansmarknadsaktörers miljömedvetenhet bedöms utifrån hållbarhetsinformationen för de objekt de investerar i.
 
Direktivet gör det obligatoriskt att offentliggöra information om hållbarhetsfrågor som gäller såväl miljön (Environment – E) och sociala aspekter (Social aspects – S) som företagsstyrning (Governance – G). Den information som ska offentliggöras – vars närmare innehåll det kommer att föreskrivas särskilt om genom en delegerad förordning från kommissionen – ska presenteras som ett separat avsnitt i verksamhetsberättelsen. 
 
Skyldigheten att offentliggöra informationen ska gälla i) börsbolag (exkl. mikrobolag) och ii) stora aktiebolag som uppfyller storlekskriterierna i 1 kap. 4 c § i bokföringslagen samt under samma förutsättningar iii) banker och iv) försäkringsanstalter. De skyldigheter som gäller de aktiebolag som avses i direktivet ska genom en nationell bestämmelse i Finland utsträckas så att de på motsvarande sätt omfattar också andelslag, för att informationsskyldigheten ska gälla på lika grunder oberoende av företagsform.
 
Direktivet är till sin karaktär en rambestämmelse, och det närmare innehållet i de skyldigheter som följer av bestämmelsen preciseras i de rapporteringsstandarder som kommissionen fastställer genom sin förordning. Dessa håller ännu på att beredas av kommissionen. De första standarderna ska enligt planerna antas senast den 30 juni 2023. 

Dessutom förutsätter direktivet att hållbarhetsinformationen verifieras antingen av en revisor eller av någon annan aktör som genom nationell lag har godkänts att utföra verifieringsuppgiften.
 
Direktivet och rapporteringsstandarderna definierar ”endast” vad som ska offentliggöras och hur, medan det hur företagen ska agera i hållbarhetsfrågor hör till området för det direktiv om tillbörlig aktsamhet som för närvarande är under beredning inom Europeiska Unionen.
Bakgrund
I ärendet har det beretts ett utkast till regeringsproposition om ändring av bokföringslagen och revisionslagen. Dessutom ska enligt propositionen bland annat aktiebolagslagen och lagen om andelslag samt strafflagen ändras. Även om andelslag inte omfattas av tillämpningsområdet för direktivet om hållbarhetsrapportering, ska det på nationell nivå föreskrivas om deras informationsskyldighet på samma sätt som det föreskrivs om aktiebolags informationsskyldighet genom direktivet.    
 
Med tanke på den fortsatta beredningen bereder ministeriet er tillfälle att lämna ett utlåtande till och med måndagen den 8 maj 2023.
Målsättningar
Målet är att bereda regeringspropositionen så att lagändringarna i fråga sätts i kraft under innevarande år. 

Skyldigheterna ska träda i kraft stegvis över tiden, i enlighet med direktivet. De första som blir skyldiga att offentliggöra informationen är börsnoterade stora företag: dessa ska år 2025 offentliggöra sin hållbarhetsinformation för år 2024. 
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM082:00/2022 - Linkki TEM:n hankesivuille.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM082:00/2022 - Länk till arbets- och näringsministeriets projektsidor.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 8 maj 2023. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats på webbplatsen www.utlåtande.fi. För att underlätta den fortsatta beredningen ber vi att ni lämnar ert utlåtande även som Word-fil till Timo Kaisanlahti, ledande sakkunnig (fornamn.efternamn@gov.fi). Vi ber er ange diarienumret VN/30930/2022 i utlåtandet.

För att lämna ett utlåtande måste ni registrera er i tjänsten utlåtande.fi och logga in. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBSERVERA! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ger Timo Kaisanlahti, ledande sakkunnig, tfn +358 40 570 5032.
 
E-postadressen har formen fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Ammattitilintarkastajat ry    
Directors´ Insitute Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
NASDAQ Helsinki Oy    
Oikeusministeriö    
Osakesäästäjien keskusliitto ry    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Pörssisäätiö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo    
Suomen Taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Tilastokeskus    
Tilintarkastuslautakunta    
Tulli    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ämnesord

tilinpäätös

tilintarkastus

kestävyyskriteerit

digitaalinen

kirjanpitolaki