Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16361/2022

Svarstiden gick ut: 2.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I propositionen föreslås att det till lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fogas en ny 46 § med bestämmelser om statens specialunderstöd för småbarnspedagogik för barn som behöver internationellt eller tillfälligt skydd eller är papperslösa. Närmare bestämmelser om grunderna för beviljande av specialunderstöd och om specialunderstödets användningsändamål ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Bakgrund
Efter Rysslands invasion av Ukraina i början av 2022 har Europeiska unionens råd beslutat att för första gången aktivera direktivet om tillfälligt skydd (2001/55/EG). Beslutet trädde i kraft den 4 mars 2022 och efter det har man i Finland kunnat ge tillfälligt skydd till en grupp som omfattas av rådets beslut. Europeiska kommissionen utfärdade den 21 mars 2022 ett meddelande (2022/C 126 I/01, nedan kommissionens meddelande), genom vilket medlemsstaterna ges anvisningar om genomförandet och tillämpningen av rådets beslut och direktivet om tillfälligt skydd. Enligt kommissionens meddelande bör medlemsstaterna stödja möjligheten för denna grupp att söka sig till småbarnspedagogik på samma villkor som för landets egna medborgare och andra unionsmedborgare. De barn som har en hemkommun i Finland har en tydlig subjektiv rätt till småbarnspedagogik med stöd av 6 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). När det gäller barn utan hemkommun förutsätter rätten till småbarnspedagogik att kriterierna i 6 § 2 eller 3 mom. i lagen om småbarnspedagogik uppfylls. De barn som har hemkommun i Finland omfattas av statsandelsfinansieringen. I sitt rambeslut den 5 april 2022 bestämde regeringen, för att hjälpa människor som flyr från Ukraina, att regeringen från och med införandet av det tillfälliga skyddet ska ersätta kommunerna för deras kostnader för servicen. När det gäller småbarnspedagogik konstateras det i beslutet att kommunernas kostnader kompenseras med hjälp av statsunderstöd 2022 och med stöd av en temporär lag 2023.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att uppmuntra kommunerna att anordna småbarnspedagogik också för barn som söker eller får tillfälligt skydd, söker internationellt skydd eller är papperslösa. En högklassig småbarnspedagogik stöder barnens välbefinnande, utveckling och inlärning och erbjuder en trygg uppväxt- och inlärningsmiljö i vardagen. Rutinerna och den dagliga verksamheten inom småbarnspedagogiken har en betydande skyddande effekt i barnens vardag. Inom småbarnspedagogiken kan barn som flytt från otrygga förhållanden erbjudas allmänt, intensifierat respektive särskilt stöd enligt lagen om småbarnspedagogik. Under handledning av yrkeskunnig personal kan man främja barnets inlärning av finska eller svenska och på så sätt stödja integreringen av barn och familjer i det finländska samhället. När man erbjuder barn som flyr krig och andra otrygga förhållanden småbarnspedagogik, bidrar detta till att förverkliga skyldigheterna enligt konventionen om barnets rättigheter.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 2 september 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att yttra er om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska. Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan utlåtandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Ange diarienumret VN/16361/2022 som referens i utlåtandet. De ministerier som använder VAHVA ska föra in sitt utlåtande för ärende VN/16361/2022 i VAHVA. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal.
Beredare
Marjaana Larpa, regeringsråd, marjaana.larpa@gov.fi, tfn 0295 330 480
Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tarja.kahiluoto@gov.fi, tfn 0295 330 386
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointialan liitto ry    
Inkoon kunta Ingå (R/S)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kangasalan kapunki    
Kauhajoen kapunki    
Kokkolan kaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maahanmuuttovirasto Migri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mikkelin kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rauman kaupunki    
Savonlinnan kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Turun kaupunki    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki (Nykarleby (R/S)    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varhaiskasvatuksen opettajien Liitto VOL    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu