Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esityksestä SORA-säännösten muuttamisesta

Luonnos hallituksen esityksestä SORA-säännösten muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17575/2021

Svarstiden gick ut: 31.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

I denna proposition föreslås det att lagen om yrkesutbildning, universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt 26 § i lagen om handledande utbildning för examensutbildning och 6 § i straffregisterlagen ändras. Dessutom föreslås det i propositionen att lagen om rättsskyddsnämnden för studerande upphävs.

Bakgrund
I de nämnda utbildningslagarna ingår de SORA-bestämmlser (SORA betyder lösningar olämplighet”) som trädde i kraft vid ingången av 2012 och som gäller bland annat hinder för antagning som studerande, indragning och återställande av studierätten, narkotikatest och disciplin. Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte 23.2.2018 (OKM/36/040/2017) ett projekt som syftade till att utreda problemen med tillämpningen av SORA-lagstiftningen samt behoven av att revidera SORA-lagstiftningen inom yrkesutbildningen och högskoleutbildningen.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förbättra minderårigas säkerhet, patient- och klientsäkerheten och trafiksäkerheten samt de studerandes rättssäkerhet genom att förtydliga den gällande regleringen i enlighet med förslagen i slutrapporten om SORA-projektet.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 31 augusti 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till proposition. Ministeriet ber om en separat bedömning av ändringarnas konsekvenser. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att lämna ett utlåtande ska en som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/17575/2021 som referens för utlåtandena.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/17575/2021 i VAHVA.

Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal.
Beredare

Mer information:

regeringsråd
 Sami Aalto, tfn. 029 5330 082 (Yrkesutbildning och rättsskyddsnämnden för studerande ) Fr.o.m. 1.8.

regeringsråd Laura Hansen, tfn. 029 5330 098 (Högskolor) Fr.o.m. 3.8.

Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
maa- ja metsätalousministeriö    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
puolustusministeriö    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
sisäministeriö    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhusasiavaltuutettu    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi