Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till föreskrift om annan instrument eller system ska användas i taxitrafik

Utkast till föreskrift om annan instrument eller system ska användas i taxitrafik

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/399176/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 22.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om annat instrument eller system som ska användas i taxitrafik.
Bakgrund
Föreskriften hänger samman med regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen och fordonslagen (RP 176/2020 rd).
Länkar:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_176+2020.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta.

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_176+2020.aspx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftutkastet lämnas in senast fredagen den 22 januari 2021
 
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtanden.fi är offentliga i sin helhet.

Om remissinstanssen anser att utlåtanden innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att  skicka  en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registartorskontor  per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM. Vänligen ange föreskriftutkastets ärendenummer TRAFICOM/399176/03.04.03.00/2020 som referensnummer i utlåtandet.
Beredare
Irene Keskihannu, jurist, irene.keskihannu(at)traficom.fi, tfn. 029 5390 572
Petri Jolanki, sakkunnig, petri.jolanki(at)traficom. tfn, puh. 029 5347 237
Ämnesord

taksisääntely

taksiliikenne