Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17314/2022

Svarstiden gick ut: 20.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Valmisteluun ovat osallistuneet työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, Opetushallitus, Maahanmuuttovirasto, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Professoriliitto ry ja Tieteentekijöiden liitto ry. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisesti jo vuoden 2023 aikana tai myöhemmin, riippuen ulkomaalaisrekisterin eli UMA-järjestelmäkehityksen aikataulusta.
Bakgrund
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kolmannen maan kansalaiselle tutkijalle myönnettäisiin opiskelijalle myönnettävän oleskeluluvan tavoin voimassaololtaan pidempi oleskelulupa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettävän jatkotutkintoa tekevän oleskeluluvasta. Hanke on jatkoa pääosin opiskelijoita koskenutta hallituksen esitystä (HE 232/2021 vp), jonka osalta lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 15.4.2022. Aiemman esityksen keskeinen muutos oli, että opiskelijan oleskeluluvan voimassaoloaikaa pidennettiin. Muutosta ei tuossa esityksessä tehty tutkijan osalta, minkä vuoksi ne tehtäisiin tässä esityksessä.
Målsättningar
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteiden mukaan kolmansien maiden kansalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä helpotetaan uudistamalla lupakäytäntöjä, sujuvoittamalla oleskelulupaprosesseja sekä vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta. 
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM048:00/2022 - Linkki hankkeen tietoihin ministeriön verkkosivuilla

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM048:00/2022 - Länk till projektets uppgifter på ministeriets webbplats

Liitteet:

HE-luonnos_tutkijat_12.7.2022.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

RP utkast.pdf -

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 20.9.2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/17314/2022.
 
Valmistelijat
Hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, jarmo.tiukkanen(at)gov.fi, puh 029 504 7355 (17.8.2022–)

Erityisasiantuntija Nea Brandt, nea.brandt(at)gov.fi, puh. 029 504 7239 (17.8.2022–)

Erityisasiantuntija Kimmo Kari, kimmo.kari(at)gov.fi, puh. 029 504 7269 (18.7.2022–)
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus – Ålands landskapsregering    
AKAVA ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Högskolan på Åland    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kansaneläkelaitos KELA    
Korkein hallinto-oikeus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Maahanmuuttovirasto Migri    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Poliisihallitus    
Professoriliitto ry    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat Sivista ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tieteentekijöiden liitto    
Turun yliopisto    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Åbo Akademi