Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/558/2022

Svarstiden gick ut: 27.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.


I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om ordnande av arbetskraftsservice, där det föreskrivs om den arbetskraftsservice som kommunen ordnar och om uppgifter i anslutning till den. Enligt förslaget upphävs lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.
 
Det föreslås att ansvaret för den arbetskraftsservice som tillhandahålls arbetssökande samt företag och andra arbetsgivare överförs i huvudsak till kommunerna. Anordnandet av arbetskraftsservice och de andra lagstadgade uppgifter som hänför sig till arbetskraftsservice utgör ett nytt statsandelsåliggande för kommunerna. Finansieringsansvaret för arbetslöshetsförmånerna förnyas så att kommunens finansieringsansvar utvidgas till att utöver arbetsmarknadsstödet omfatta grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen. Dessutom föreslås finansieringsansvaret börja tidigare än det nuvarande finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet och öka stegvis ju längre arbetslösheten varar. Kommunens finansieringsansvar ska inte heller på samma sätt som för närvarande avbrytas under tiden för deltagande i sysselsättningsfrämjande service enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. När organiseringsansvaret i fråga om arbetskraftsservice överförs till kommunerna får kommunerna bättre möjligheter än för närvarande att påverka det finansieringsansvar som uppkommer för arbetslöshetsförmånerna genom att ordna tjänster för arbetslösa som effektivt leder till att arbetslösa kommer ut på den öppna arbetsmarknaden.
 
Enligt förslaget har staten även i fortsättningen det övergripande ansvaret för att systemet med arbetskraftsservice fungerar på riksnivå. Staten ansvarar för uppföljningen och utvärderingen av hur effektivt skötseln av sysselsättningen fungerar inom kommunerna samt för laglighetsövervakningen. Staten ska tillhandahålla riksomfattande informationssystemtjänster inom arbetskraftsservice samt upprätthålla nationella informationsresurser.
 
Enligt förslaget läggs de arbets- och näringsbyråer som fungerar som statens lokala myndigheter ner. De uppgifter som dessa för närvarande sköter och som inte föreslås bli överförda till kommunerna omfördelas inom statsförvaltningen och blir i huvudsak utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter. Ett undantag är de uppgifter som arbets- och näringsbyrån för närvarande sköter i fråga om delbeslut för uppehållstillstånd. Dessa överförs till Migrationsverket.
 
Det föreslås att lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen upphävs och ersätts med en ny lag om samarbete för sektorsövergripande stöd i sysselsättningsfrämjande syfte.
Bakgrund
Propositionen har samband med genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Ett av de centrala målen för regeringsprogrammet är att stärka sysselsättningen och höja sysselsättningsgraden till 75 procent. Enligt de beslut som fattades vid regeringens budgetförhandlingar i september 2020 ska regeringen under regeringsperioden vidta sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta.
 
Enligt regeringsprogrammet ska kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärkas. Som första åtgärd inleddes kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen den 1 mars 2021 där försökskommunerna delvis svarar för att tillhandahålla arbets- och näringstjänster i sin region. Vid halvtidsöversynen våren 2021 enades regeringen om en plan för de offentliga finanserna för 2022–2024. Samtidigt beslutade regeringen att fortsätta beredningen av en överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Regeringen fastställde att det i samband med överföringen skapas en finansieringsmodell för kommunerna som sporrar dem att utveckla sin verksamhet. På detta sätt ska reformen främja sysselsättningen så att det uppstår 7 000–10 000 nya sysselsatta. Enligt riktlinjerna är målet vid beredningen att kommunens ansvar för kostnaderna för utkomstskyddets grunddel ska utvidgas och att kopplingen mellan utkomstskyddet för arbetslösa och aktiveringen av arbetslösa att delta i service ska slopas. Staten och kommunerna ska dela på kostnadsansvaret för finansieringen av arbetskraftsservicen, varvid kommunernas incitament att ordna tjänster också för dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden tryggas.

Propositionen har beretts på trepartsbasis i underarbetsgruppen för arbetskraftspolitikens servicestruktur som lyder under ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen.
 
Målsättningar
Målet för den reform som gäller överföringen av ansvaret för ordnande av arbetskraftsservice är att öka sysselsättningen genom att främja matchningen mellan efterfrågan och utbud genom samarbete mellan staten och kommunerna samt att stärka regionernas livskraft och konkurrenskraft genom kundorienterade tjänster där möjligheterna inom det kommunala ekosystemet utnyttjas. Ett av de centrala elementen i reformen är en sporrande finansieringsmodell. Målet är att utvidga kommunernas ansvar för finansieringen av arbetslöshetsförmånerna så att finansieringsansvaret sporrar kommunerna att sörja för sysselsättningen i regionen och så effektivt som möjligt ordna sådana tjänster för arbetslösa arbetssökande som leder till sysselsättning.
Länkar:

https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus - TE-palveluiden uudistaminen 2024 -sivusto

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM011:00/2022 - Valtioneuvoston hankeikkuna

https://tem.fi/sv/reformen-av-arbets-och-naringstjansterna-2024 - Webbplats för reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Bilagor:
Tidtabell
Arbets- och näringsministeriet ber er lämna synpunkter på det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen senast den 27 juni 2022 kl. 9.00.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS ! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information


Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet,
tfn 0295 048940
Simo Mentula, specialsakkunnig, finansministeriet (finansiering, incitamentsmodellen), tfn 0295 530184
Tanja Rantanen, budgetråd, finansministeriet (finansiering) tfn 0295 530338
Unna Heimberg, finansexpert, finansministeriet (kommunernas finansieringskalkyler), tfn 0295 530280
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, finansministeriet (organiseringsansvar) tfn 0295 530018

E-postadresserna följer formen: fornamn.efternamn@gov.fi
 
Sändlista:
Ahvenanmaan hallinto-oikeus    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry            
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan maakuntaliitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finanssivalvonta    
Folktinget    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL      
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
HUS - Helsingin ja uudenmaan hyvinvointialue    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen maakuntaliitto    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry          
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun maakuntaliitto    
Kainuun TE -toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
KELA    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keski-Uusimaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
Keva    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson liitto    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin liitto    
Lapin TE-toimisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
MONIHELI RY    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkeet    
Paltamon kunta    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Psykologiliitto    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
STTK ry    
Sulkavan kunta    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutettu    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus    
Työllisyysrahasto    
Työttömien keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vapaa sivistystyö ry VST    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki