Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tanssialan perustutkinto

Tanssialan perustutkinto

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH 459 2021

Svarstiden gick ut: 15.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne tanssialan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta. Lausuntopyyntö ei koske kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteisiä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia ja yhteisia tutkinnon osia.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet tutkintorakenteessa oleville ammatilliselle tutkinnolle. Tutkinnon perusteiden uudistaminen tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudistetut tanssialan perustutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Tanssialan perustutkinnon luonnos on valmisteltu kolmikantaisessa asiantuntijatyöryhmässä. Asiantuntijatyöryhmässä on mukana tanssialan työelämän
edustajia, opettajia ja alan sidosryhmien edustajia. Lisäksi luonnoksesta on saatu kommentteja alan työelämän edustajilta, opettajilta, opiskelijoilta sekä
työelämätoimikunnalta.
 
Linkit
Liitteet:

Tanssialan perustutkinto, luonnos 2021.pdf - Tanssialan perustutkinnon perusteluonnos

Tidtabell

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.3.2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vastausohjeet vastaanottajille:

Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:

- tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
- tutkinnon muodostumisesta
- tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön. 

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.

 
Valmistelijat

Tanssialan perustutkinnon perusteluonnos on valmisteltu tanssialan asiantuntijaryhmän tuloksena. Asiantuntijaryhmässä on ollut mukana alan opettajia, tanssialan työntekijöiden edustajia ja työelämän edustajia.  Tanssialan perustutkinnon perusteluonnosta on valmisteltu yhteistyössä Tampereen konservatorion kanssa.

Tanssialan perustutkinnon perusteita ovat olleet laatimassa asiantuntijat, joilla on syvällistä ja laaja-alaista tanssialan asiantuntemusta. Asiantuntijaryhmään on kuulunut tanssialan opettajina toimivia asiantuntioita, tanssialan julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden edustajia, työelämäedustajia sekä tanssialan järjestöjen ja sidosryhmien edustajia.

Asiantuntijaryhmä on ollut aktiivisesti mukana tanssialan perustutkinnon perusteiden laadintaprosessissa ja tutkinnon perusteiden uudistamisessa. Asiantuntijaryhmä on koostunut 10 tanssialan asiantuntijasta ja ryhmä on kokoontunut Teams kokoukseen 6 kertaa toukokuu 2020 - helmikuun 2021 välisenä aikana. Tanssialan perustutkinnon perusteiden uudistaminen aloitettiin yhteisellä asiantuntijaryhmän skenaariotyöskentelyllä. Asiantuntijaryhmän lisäksi tanssialan perustutkinnon perusteita on ollut kirjoittamassa erillinen kirjoittajaryhmä.
 
Lisätietoja antavat opetusneuvos Tuula Sumkin (tuula.sumkin@oph.fi) ja Miika Riekkinen (miika.riekkinen@tampereenkonservatorio.fi).

 
Sändlista:
Akava ry    
Ammattiopisto Live    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Kuntatyönantajat KT    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Riveria    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen kansallisooppera ja - baletti sr    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen musiikkiopiston säätiö sr    
Turun musiikinopetus Oy    
Valtion työmarkkinalaitos VTML