Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om förslaget till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Begäran om utlåtande om förslaget till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM/57/010/2018

Svarstiden gick ut: 10.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
I 3 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik (753/2018) föreskrivs om de studier som ger behörighet för barnskötare inom småbarnspedagogik och om komplettering av dem. Enligt förslaget ändras paragrafens 2 och 3 mom. Paragrafens 2 mom. ändras i mer flexibel riktning så att den som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen får behörighet genom att komplettera studierna med de obligatoriska examensdelarna inom kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga som ingår i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, eller, vilket är nytt, genom att komplettera studierna med de obligatoriska examensdelarna inom kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet eller de obligatoriska examensdelarna inom kompetensområdet för handledning i kommunikation och teckenspråk som ingår i examensgrunderna för grundexamen för pedagogisk verksamhet och handledning. Till paragrafens 3 mom. fogas sådana behörighetsgivande examina där småbarnspedagogiken betonas och som funnits till före den nya lagen om yrkesutbildning (531/2017). En del personer som har en sådan examen faller för närvarande utanför övergångsbestämmelsen i lagen om småbarnspedagogik (540/2018, 75 §), ifall deras behörighet var oklar under den tidigare lagstiftningen eller om de inte arbetat eller studerat inom den småbarnspedagogiska branschen inom fem år före lagens ikraftträdande. Båda de föreslagna ändringarna skulle underlätta rekryteringen av personal för aktörerna inom småbarnspedagogiken, eftersom ändringarna skulle resultera i större tillgång på behöriga barnskötare och ett mer flexibelt regelverk för att skaffa sig behörighet.
Bilagor:
Tidtabell
Undervisnings- och kulturministeriet ber Er lämna in utlåtanden om förordningsutkasten senast den 10.12.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Om utlåtande.fi inte kan användas kan utlåtandet skickas till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor till adressen (kirjaamo@minedu.fi) eller per post till PB 29, 00023 Statsrådet. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande. För att lämna ett utlåtande ska svararen registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar -> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi
Beredare
Mer information om ärendet fås av: Specialsakkunnig Marjaana Larpa tfn 029 53 30350, Undervisningsråd Tarja Kahiluoto, tfn 029 53 30386, tfn 029 53 30350, Regeringsråd Anne-Marie Brisson, tfn 029 53 30079
Sändlista:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kirkkohallitus    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Opetushallitus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry    
Suomen ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Työ- ja elinkeinoministeriö