Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vanhemmuuslaiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5966/2019

Svarstiden gick ut: 7.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi vanhemmuuslaki. Laki korvaisi voimassaolevan isyyslain (11/2015) ja äitiyslain (253/2018). Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 16 §:ää. Samalla ehdotetaan toteutettavaksi vanhemmuuslain säätämisestä aiheutuvat muut välttämättömät lainsäädäntömuutokset.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitysluonnos on valmisteltu oikeusministeriössä virkatyönä.
 
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi.

Eduskunnan lakivaliokunta on mietinnössään (LaVM 1/2018 vp) asettanut velvoitteen selvittää hedelmöityshoitolain 16 §:n 2 momentin muuttamista siten, että naisparin hedelmöityshoidoissa voitaisiin käyttää myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja voidaan vahvistaa lapsen isäksi.
 
Tavoitteet
Esityksen pääasiallisena tavoitteena on äitiys- ja isyyslakien tekninen yhdistäminen. Samalla ehdotetaan tehtäväksi lakien soveltamiskäytännössä ilmenneet tarpeelliset tarkistukset.

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi 30 päivän varoajasta lapsen syntymän jälkeen, mitä ennen vanhemmuutta ei voi vahvistaa, jos lapsi on tunnustettu ennen lapsen syntymää. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että ennakkotunnustamista koskevia asiakirjoja ei enää lähetettäisi äitiysneuvolasta lastenvalvojalle tarkistettaviksi, vaan ne voitaisiin lähettää suoraan Digi- ja väestötietovirastoon odottamaan lapsen syntymää ja vanhemmuuden vahvistamista. Tätä varten ehdotetaan luotavaksi sähköinen ilmoitusjärjestelmä. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi pienempiä muutoksia ja tarkennuksia vanhemmuuden selvittämisen käyttöalaa, selvittämisen keskeyttämistä sekä vanhemmuuden vahvistamista ja kumoamista koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että naispareille annetaan mahdollisuus valita hedelmöityshoitojen yhteydessä alkion muodostamiseen myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen. Lapsella voisi jatkossakin olla vain kaksi oikeudellista vanhempaa.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 7.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan esitysluonnoksen otsikointia ja jäsentelyä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Salla Silvola p. 02951 50314 ja erityisasiantuntija Joanna Grandell, p. 02951 50220 (etunimi.sukunimi@om.fi)
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Amnesty International Suomen osasto ry    
Appelmedi    
Aura Klinikka    
Dextra    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon kaupunki    
Etävanhempien liitto ry    
Fertinova Jyväskylä    
Gynova Oulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
HUS/HYKS/NKL/hedelmöityshoidot    
Ihmisoikeusliitto    
Imatran kaupunki    
InOva    
Kainuun keskussairaala/hedelmöityshoidot    
Kajaanin kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kokkolan kaupunki    
KYS/hedelmöityshoidot    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lastenvalvojat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mehiläinen Felicitas Helsinki/Lappeenranta/Oulu/Turku    
Miessakit ry    
Monimuotoiset perheet ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
NYTKIS ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Ovumia fertinova Tampere    
Ovumia Helsinki    
OYKS/hedelmöityshoidot    
Pelastakaa Lapset ry    
Pohjois-Karjalan ks/hedelmöityshoidot    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ks/hedelmöityshoidot    
Sateenkaariperheet ry    
Seinäjoen ks/hedelmöityshoidot    
SETA ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kätilöliitto ry    
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen UNICEF ry    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
TAYS/hedelmöityshoidot    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Trasek ry    
Trasek ry    
Tuomioistuinvirasto    
TYKS/hedelmöityshoidot    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Väestöliitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

perheoikeus

familjerätt

äitiys

vanhemmuus

moderskap

föräldraskap

isyys

hedelmöityshoito

faderskap

fertilitetsbehandling