Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag

Begäran om utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5966/2019

Svarstiden gick ut: 7.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I utkastet till regeringsproposition föreslås det att det stiftas en föräldraskapslag. Lagen avses ersätta den gällande faderskapslagen (11/2015) och moderskapslagen (253/2018). Dessutom föreslås det att 16 § i lagen om assisterad befruktning (1237/2006) ändras. Samtidigt föreslås andra nödvändiga lagstiftningsändringar till följd av stiftandet av föräldraskapslagen.
 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.
 
Propositionsutkastet har beretts som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet.
 
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering slås moderskapslagen och faderskapslagen ihop till en föräldraskapslag.

Riksdagens lagutskott har i sitt betänkande (LaUB 1/2018 rd) ålagt justitieministeriet en skyldighet att utreda om 16 § 2 mom. i lagen om assisterad befruktning kan ändras så att man vid assisterad befruktning av ett kvinnligt par också får använda spermier från en donator som kan fastställas som barnets far.
 
Målsättningar
Propositionens huvudsakliga syfte är att göra en teknisk sammanslagning av moderskapslagen och faderskapslagen. Samtidigt föreslås att man gör vissa justeringar som visat sig vara nödvändiga vid tillämpningen av lagarna.

I propositionen föreslås det att den karenstid på 30 dagar efter barnets födelse som ska löpa innan föräldraskapet till barnet kan fastställas, om föräldraskapet har erkänts före barnets födelse, ska slopas. Dessutom föreslås att handlingar som gäller förhandserkännande inte längre ska skickas från mödrarådgivningen till barnatillsyningsmannen för granskning, utan i stället direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i avvaktan på barnets födelse och fastställande av föräldraskapet. För detta ändamål föreslås ett elektroniskt anmälningssystem. Utöver detta föreslås mindre ändringar och preciseringar i bestämmelserna om tillämpningsområdet för utredning av föräldraskap, nedläggning av utredning samt fastställande och upphävande av föräldraskap.

I propositionen föreslås vidare att kvinnliga par ska ges möjlighet att i samband med assisterad befruktning för embryobildning också välja spermier av en donator som har gett sitt samtycke till att fastställas som far. Ett barn kan även i fortsättningen ha endast två juridiska föräldrar.
 
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast fredagen den 7 maj 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av remissyttrandena ber vi remissinstanserna följa samma rubriker och upplägg som i propositionsutkastet.

Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för att komma igång med tjänsten begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.
 
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information lämnas av Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 314 och Joanna Grandell, specialsakkunnig, tfn 0295 150 220 (fornamn.efternamn@om.fi)
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Amnesty International Suomen osasto ry    
Appelmedi    
Aura Klinikka    
Dextra    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon kaupunki    
Etävanhempien liitto ry    
Fertinova Jyväskylä    
Gynova Oulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
HUS/HYKS/NKL/hedelmöityshoidot    
Ihmisoikeusliitto    
Imatran kaupunki    
InOva    
Kainuun keskussairaala/hedelmöityshoidot    
Kajaanin kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kokkolan kaupunki    
KYS/hedelmöityshoidot    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lastenvalvojat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mehiläinen Felicitas Helsinki/Lappeenranta/Oulu/Turku    
Miessakit ry    
Monimuotoiset perheet ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
NYTKIS ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Ovumia fertinova Tampere    
Ovumia Helsinki    
OYKS/hedelmöityshoidot    
Pelastakaa Lapset ry    
Pohjois-Karjalan ks/hedelmöityshoidot    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ks/hedelmöityshoidot    
Sateenkaariperheet ry    
Seinäjoen ks/hedelmöityshoidot    
SETA ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kätilöliitto ry    
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen UNICEF ry    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
TAYS/hedelmöityshoidot    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Trasek ry    
Trasek ry    
Tuomioistuinvirasto    
TYKS/hedelmöityshoidot    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Väestöliitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

perheoikeus

familjerätt

äitiys

vanhemmuus

moderskap

föräldraskap

isyys

hedelmöityshoito

faderskap

fertilitetsbehandling