Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8745/2019

Svarstiden gick ut: 7.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä.
 
Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin (EU) 2018/2001, RED II, uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjen organisointia ja kestoa koskeva sääntely.
 
Målsättningar
Esityksen pääasiallinen tavoite on RED II:n lupamenettelyjen organisointia ja kestoa koskevan 16 artiklan kansallinen täytäntöönpano mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitoshankkeiden lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia menettelyitä mahdollistamalla hakijalle asiointi sähköisen järjestelmän (sähköinen yhteyspiste) kautta ja kattava neuvonta lupiin ja muihin hallinnollisiin menettelyihin liittyen. Tavoitteena on määritellä lain soveltamisala RED II:n asettamissa puitteissa siten, että kansalliset ominaispiirteet ja kehitystarpeet otetaan huomioon. Tavoitteena on myös sujuvoittaa ja tehostaa lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia menettelyitä ilman, että niiden vaatimuksia tai sisältöjä muutetaan tai kansalaisten osallistumisoikeuksia ja -mahdollisuuksia heikennetään.
 
Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa neuvontaa. Esityksessä pyritään ottamaan huomioon eri kokoluokan tuotantolaitoshankkeiden kehittäjien tarpeet kokonaisvaltaisesti ja selkeyttämään hallinnollisten menettelyiden kokonaisuuden hahmottamista niin hankekehittäjien, kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumisoikeuksien kuin viranomaisten näkökulmasta.
 
Ehdotetussa laissa nimettäisiin kansalliseksi yhteyspisteviranomaiseksi N.N. [valmistelun myöhemmässä vaiheessa määriteltävä alueellinen] Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteyspisteviranomaisen tehtäväksi säädettäisiin uusiutuvan energian direktiivissä yhteyspisteelle säädettyjen tehtävien hoitaminen sähköistä järjestelmää hyödyntäen. Laissa säädettäisiin myös yhteyspisteviranomaisen neuvontavelvollisuudesta uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin liittyvien lupamenettelyjen ja muiden hallinnollisten menettelyjen osalta. 
 
Lisäksi ehdotetussa laissa säädettäisiin sitovat määräajat voimalaitosten lupamenettelyille ja muille hallinnollisille hyväksymismenettelyille uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti sekä määräaikojen laskentaa koskevat säännöt.
 
Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 30 kesäkuuta 2021.
Liitteet:

LUONNOS HE uusiutuvan energian tuotantolaitoksien lupamenettelyistä_FI.pdf - Hallituksen esitysluonnos FI

LUONNOS HE uusiutuvan energian tuotantolaitoksien lupamenettelyistä_keskeiset ehdotukset ja lakiehdotus_SV.pdf - Ote hallituksen esitysluonnoksesta (keskeiset ehdotukset ja lakiehdotus) SV

RED II luvitustyöryhmän loppuraportti.pdf - RED II:n luvitustyöryhmän loppuraportti 15.7.2020

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään perjantaina 4.9.2020.

Ruotsinkielinen hallituksen esitysluonnos kokonaisuudessaan lisätään lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitus tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat:

Erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM,  puh. 050 472 0706 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi
(paikalla 3.-7.8. ja 24.8. alkaen),
Erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 050 475 7725 ja sähköposti outi.vilen(a)tem.fi
(paikalla 13.8. alkaen) sekä
Teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 050 502 1235 ja sähköposti pekka.gronlund(a)tem.fi
(paikalla 7.8. asti ja 24.8. alkaen)

Sändlista:
Air Navigation Services Finland Oy    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaupan liitto ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kiinteistöliitto ry    
Kuluttajaliitto ry    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Metsäteollisuus ry    
Motiva ry    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Omakotiliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paikallisvoima ry    
Pelastustoimi, sisäministeriön pelastusosasto    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen ElFi Oy    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

biokaasu

energia

uusiutuva energia

bioneste

sähkö

lämpö

jäähdytys

lupamenettelyt

hallinnolliset menettelyt

biopolttoaine

voimalaitos

energian tuotantolaitos